Ներքին գնահատում

          Հաշվետվություն

                    ԵՐԵՎԱՆԻ Հ.39 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ

            ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

                                                     2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ     

 

 

 

 

 

 

ս 1.Ընդհանուր տեղեկություններ հաստատության  մասին

 

Հաստատության                                      ԵՐԵՎԱ ՆԻ Հ. 39 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ  ՊՈԱԿ

անվանումը, համարը                                                                                                                               

 

Հաստատության  հասցեն                                     Ծխախոտագործների 1

 

Հաստատության  հեռախոսահամարը              010 57-80-31    

 

էլեկտրոնային հասցեն                                            39.dproc@mail.ru

 

Հաստատության  կայքի հասցեն                         www. 39dproc.wix.com/39.dproc

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

 

 

Դասարանների

թիվը

2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան /աճ կամ նվազում/
1-ին դասարան             1             1             1 Անփոփոխ
2-րդ դասարան     1     1     1 Անփոփոխ
3-րդ դասարան             1             1             1 Անփոփոխ
4-րդ դասարան             1             1             1 Անփոփոխ
5-րդ դասարան             1             1             1 Անփոփոխ
6-րդ դասարան             1             1             1 Անփոփոխ
7-րդ դասարան             1             1             1 Անփոփոխ
8-րդ դասարան             1             1             1 Անփոփոխ
9-րդ դասարան             —             1             1 Աճ
Ընդամենը             8 9 9 Աճ

 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում դասարանների թվաքանակի փոփոխություն է գրանցվել, ավելացել է մեկ դասարան:

 

 Աղյուսակ 2. Ըստ դասարանների՝ սովորողների թիվը ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

 

Դասարանների

թիվը

     2014-2015

ուստարի

    2015-2016

ուստարի

    2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան /աճ կամ նվազում/
1-ին դասարան             14 27          22

 

աճ
2-րդ դասարան             14 13          24

 

աճ
3-րդ դասարան             20 12        13

 

նվազում
4-րդ դասարան             15 20        13

 

նվազում
5-րդ դասարան             16 16         24

 

աճ
6-րդ դասարան             14 19          17

 

աճ
7-րդ դասարան             26 17          18

 

նվազում
8-րդ դասարան              15 26          18

 

աճ
9-րդ դասարան             — 17          24

 

աճ
Ընդամենը           134          167          173 աճ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում՝ երեք ուսումնական տարիների հարաբերությամբ՝ ըստ դասարանների աշակերտների թվաքանակի դիտվում է աշակերտների թվի զգալի աճ:

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան /աճ կամ նվազում/
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա սկզբին՝ տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 134 163 171 աճ
Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա վերջին՝ տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 132 167 173 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված սովորողների թիվը 7 15 16 աճ
Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած սովորողների թիվը 9 7 11 աճ

 

Երեք ուսումնական տարիների ընթացքում աշակերտների թվաքանակի ակնհայտ աճ էդիտվում: Հուսադրող փաստ է երեք տարիների կտրվածքով հեռացած սովորողների թվի գրեթե անփոփոխ վիճակը:

Աղյուսակ 4. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուստարիների համար

 

Ցուցանիշը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան /աճ կամ նվազում/
Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը

 

22 23 23 աճ
Ուսուցիչների միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածության կամ դրույքաչափը 12,15 12,15 11,56 նվազում

 

Ուսուցիչների թվի փոփոխությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում պայմանավորված է մեկ ուսուցչի՝ երեխայի խնամքի համար արձակուրդից վերադարձի,  մեկ ուսուցչի՝արձակուրդում լինելու, մեկ ուսուցիչ ժամանակավոր ընդունելու փաստով, իսկ միջին շաբաթական ծանրաբեռնվածության նվազումը պայմանավորված է դասաժամերի փոփոխության հետ:

 

 

Աղյուսակ 5. Տվյալներ ուսուցիչների տարիքային բաշխվածության վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 2 ուսատարիների համար

 

Ուսուցիչների թիվը 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների դինամիկան /աճ կամ նվազում/
Մինչև  30  տարեկան 4 4 4 անփոփոխ
31-ից  40  տարեկան 4 4 4 անփոփոխ
41-ից 50  տարեկան 7

 

8 7 անփոփոխ
51-ից 55 տարեկան 3

 

3 4 աճ
56 տարեկան և ավելի 3 3 4 աճ

 

Նախորդ տարիների համեմատությամբ նկատելի է մինչև 30 և  31-50 տարեկան ուսուցիչների թվի աճ և 60-ից ավելի տարիք ունեցողների թվի կրճատում, որը միտում ունի երիտասարդ գործունյա, ակտիվ, արդի պահանջներին համապատասխան որակական հատկանիշներով օժտված կադրերով աշխատակազմը համալրելու:

 

 Աղյուսակ 6. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ղեկավար և վարչական կազմի վերաբերյալ

 

 Պաշտոնը Անունը, ազգանունը

հայրանունը

Տվյալ պաշտոնում աշխատելու

ժամանակահատվածը

Տվյալ հաստատությունում աշխատելու ժամանակահատ վածը Պետական պարգևները, կոչումները և այլն
Տնօրեն

 

Անահիտ Էդուարդի Բաբայան 2012թվականից 1984 թվականից շնորհակալագրեր
Տնօրենի տեղակալ Ռուզաննա Վարդգեսի Արսենյան 2013 թվականից 1997 թվականից
Տնօրենի տեղակալ Սեդա Վեսմիրի Հովհաննիսյան 2005 թվականից 2005 թվականից
ԴԱԿ

 

Լիանա Գևորգի Գրիգորյան 2008 թվականից 2008 թվականից
Հաշվապահ

 

Անահիտ Շահենի Մայիլյան 1997 թվականից 2011 թվականից

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 7. Տվյալներ ուսումնական հաստատության կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայրը, զբաղեցրած պաշտոնը Կրթությունը Հաստատության խորհրդի կազմում ընդգրկված լինելու ժամանակահատվածը Պետական պարգևները, կոչումներ և այլն
Ռուզաննա Վարդգեսի Արսենյան Հ. 39 դպրոց

Տնօրենի տեղակալ

բարձրագույն 2012թվականից
Սարգսյան         Հասմիկ          Սամվելի

 

Հ. 39 դպրոցի ուսուցիչ

 

բարձրագույն 2006 թվականից
Բագամյան  Շուշան  Վարդանի Դպրոցի ծնողխորհրդի ներկայացուցիչ բարձրագույն 2016 թվականից
Սիմոնյան          Լուսինե         Կամոյի Դպրոցի ծնողխորհրդի ներկայացուցիչ բարձրագույն 2016թվականից
Հայրապետյան    Համլետ         Լևոնի

 

Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ բարձրագույն 2014թվականից
Մինասյան           Վարդուհի     Նորայրի Վարչական շրջանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ բարձրագույն 2010 թվականից
Աբրահամյան       Լիանա Քաջիկի Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ներկայացուցիչ բարձրագույն 2014թվականից
Դադասյան            Ժիրայր         Բենիկի ՀՀ ԿԳՆ ներկայացուցիչ բարձրագույն 2014թվականից ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ

 

 

Հաստատությունն  ունի խորհրդի կուռ, դպրոցին նվիրված, նրա հոգսերին ճանաչ անձնակազմ, որը պատրաստակամ արձագանքում է կրթօջախի գործունեությանը, խնդիրներին, կատարում կանոնադրությամբ սահմանված պարտականությունները, մասնակցում միջոցառումներին, հնարավորինս նպաստում լուծելու ոչ մեծ խնդիրներ: Խորհրդի որոշ անդամների պասիվությունը պայմանավորված է զբաղվածությամբ, թեև անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են աջակցել: Հաստատության մեծ խնդիրներ լուծել չի ստացվում, կապված միջոցների սղության հետ: Ակնկալվում է հաստատության կյանքում կառավարման խորհրդի մասնակցության ակտիվացում, անմիջականության և իրազեկության մեծացում, նաև՝ օգնության հնարավորության շրջանակի ընդլայնում: Գտնում ենք՝ եթե ստեղծվել է անհրաժեշտություն նման մարմնի, ուստի նպատակահարմար է նաև շոշափելի և արդյունավետ դարձնել նրա գործունեությունը:

 

 

Մաս 2. Հաստատության սովորողների և աշխատակազմի անվտանգ կենսագործունեությունը և առողջության պահպանումը

 

 

Աղյուսակ 8. Տվյալներ դասասենյակներում սեղան-նստարանների դասավորվածության և թվի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ՝ վերջինը՝ 12.05.2017թ.

 

Դասասենյակի

համարը

Դասասենյակի մակերեսը /քմ/ Սեղան -նստարանների դասավորվածության ձևը /շարքերով, շրջանաձև, T-աձր, П-աձև, խառը/ Սեղան -նստարանների թիվը Սեղան- նստարանների շարքերի և միմյանց միջև հեռավորությունները
Դասասենյակ N 1/1 32,5 շարքերով, 8/16 80 սմ
Դասասենյակ N 1/2 32,5 շարքերով, 12/24 80 սմ
Դասասենյակ N 1/3 19,0 շարքերով, 8/16 80 սմ
Դասասենյակ N 2/1 49,6 շարքերով, շրջանաձև 15/30 80 սմ
Դասասենյակ N 2/2 35,3 շարքերով 8/16 80 սմ
Դասասենյակ N 2/3 49,6 շարքերով 8/16 80 սմ
Դասասենյակ N 2/4 49,6 շարքերով 15/30 70-80սմ
Դասասենյակ N 2/5 19,8                      /լաբորատորիա/ T-աձև,

շրջանաձև

2 երկար աշխ. սեղան
Դասասենյակ N 2/6 48,5 շարքերով, շրջանաձև 15/30 70-80սմ
Դասասենյակ N 3/1 49,6 շարքերով 10/20 70-80սմ
Դասասենյակ N 3/2 49,6 շարքերով 14/28 70-80սմ
Դասասենյակ N 3/3 49,0 շարքերով 10/20 70-80սմ
Դասասենյակ N 3/4 49,6 շարքերով 12/24 70-80սմ
Դասասենյակ N 3/5 49,0 շարքերով 9/18 70-80սմ

 

 

Դասասենյակների և դրանցում սեղան-նստարանների դասավորվածության պատկերը միանշանակ ավարտուն և անփոփոխ չէ, քանզի պայմանավորված է ըստ ուսումնական առարկաների և կիրառվող մեթոդների/ խմբային, ինտերակտիվ՝ խորհրդակցական,մրցութային, դերային և այլն/ իրավիճակներով: Փոփոխությունները կատարվում են սահուն, առանց ավելորդ բարդությունների, ունենում հիմնականում դրվատելի արդյունք: Դասարանների խտությունը մեծ չէ / միջինը  18 աշակերտ/, որը նպաստում է դասավորության ձևի ոչ խնդրային բնույթին:

 

Աղյուսակ 9. Տվյալներ յուրաքանչյուր դասասենյակներում մեկ սովորողին ընկնող մակերեսի վերաբերյալ

 

Դիտարկման ամսաթիվ 12.05.2017թ.

 

Դասասենյակի

համարը

Դասասենյակի մակերեսը /քմ/ Մեկ սովորողին ընկնող մակերեսը /քմ/ Նորմերից պակաս կամ ավել մակերեսը /քմ/
Դասասենյակ N 1/1 32,5 1,92
Դասասենյակ N 1/2 32,5 1,92
Դասասենյակ N 1/3 19,0

տեխնոլոգիա

1,12
Դասասենյակ N 2/1 49,6 3,55
Դասասենյակ N 2/2 35,3 2,08
Դասասենյակ N 2/3 49,6 3,55
Դասասենյակ N 2/4 49,6 2,76
Դասասենյակ N 2/5 19,8                      /լաբորատորիա/ 0,95
Դասասենյակ N 2/6 48,5 2,6
Դասասենյակ N 3/1 49,6 3,31
Դասասենյակ N 3/2 49,6 1,84
Դասասենյակ N 3/3 49,0 3,5
Դասասենյակ N 3/4 49,6 2,5
Դասասենյակ N 3/5 49,0 3,27

 

Դասասենյակները ընդարձակ, լուսավոր, օդավետ են, աշակերտների խտությունը ոչ ստվար /առավելագույնը՝ 27 աշակերտ/: Դա հնարավորություն է տալիս պահպանել նորմատիվներով նախատեսված պայմանները, սեղան – նստարանները դասավորել պահանջվող կարգով, ապահովել լույսի ներթափանցման ճիշտ ուղղությունը, նպաստում են  դասի կազմակերպման օպտիմալ իրավիճակի ապահովմաը:

 

 

 

2.4 Հաստատության անձնակազմի և սովորողների անվտանգ կենսագործունեությունը նկարագրող ցուցանիշներ և չափանիշներ.

Հաստատությունն իրականացնում է նպատակային ուսուցողական ծրագրեր, որոնք ուղղված են սովորողների մոտ ձևավորելու անվտանգ կենսագործունեության և առողջ ապրելակերպի կարողություններ ու հմտություններ

 1. Հաստատության անձնակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին: Այո
 2. Հաստատության անձնակազմը և սովորողները տեղեկացված են դպրոցում առկա անվտանգության միջոցների /էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն/ տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին: Այո
 3. Տեղական վտանգների գնահատման և աղետների պատրաստվածության վերաբերյալ հաստատությունում իրականացվում են տարաբնույթ միջոցառումներ: Այո

 

 1. Հաստատությունում առկա է աղետների պատրաստվածության, քաղաքացիական պաշտպանվածության պլան և ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացվում են պլանի գործարկում և վարժանքներ, կատարվում են համապատասխան գրառումներ: Այո

 

 1. Հաստատությունը ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով: Այո
 2. Հաստատության բոլոր դասասենյակներում առկա են ջեռուցումն ապահովող մարտկոցներ և ջեռուցման ամիսներին դասասենյակներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Այո
 3. Հաստատության միջանցքները ջեռուցվում են և միջանցքներում ջերմաստիճանը համապատասխանում է սանիտարահիգիենիկ նորմերին: Այո
 4. Հաստատությունն ապահովված է հոսող խմելու ջրով / նշել շուրջօրյա, թե ոչ/: Շուրջօրյա է
 5. Հաստատության բոլոր հարկերում առկա են առանձնացված վերանորոգված սանհանգույցներ տղաների և աղջիկների համար: Այո
 6. Հաստատության բոլոր սանհանգույցներն ապահովված են հոսող ջրով և ապահոված են հիգիենայի պարագաներով /օճառով, թղթով և այլն/: Այո
 7. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների/անձանց համար կա հարմարեցված սանգանգույց, որի մոտ առկա է հաշմանդամության տարբերանշանը:Ոչ
 8. Հաստատությունում առկա է սննդի կետ, որը համապատասխանում է սանտարահիգիենիկ պայմաններին: Այո
 9. Հաստատության սննդի կետում փակցված են առողջ աննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ: Այո
 10. Հաստատությունում առկա է բուժկետ և կարող է տրամադրվել առաջին բուժօգնությունը: Այո

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 10. Տվյալներ արտակարգ իրավիճակներում հաստատության անձնակազմի և սովորողների տեղեկացված լինելու մասին

 

Դիտարկման ամսաթիվ_10.03.2016թ._; 09.04.2017թ.

N                             Չափանիշը Կատարել նշում համապատասխան փաստաթղթի և գույքի առկայության մասին /գրել փաստաթղթի անվանումը և ընդունման ամսաթիվը, թվարկել առկա գույքը/

Արձանագրել իրավիճակը

1. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տիրապետում են արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոններին: Աշխատակազմի ներկայացուցիչները պարտադիր մասնակցել են համապատասխան պարապմունքներին, սեմինար- դասընթացներին, առկա են սույնը հաստատող վկայականներ ու տեղեկանքներ, դիդակտիկ, ուսուցանող նյութեր՝ տեսանյութեր, պլակատներ, տարհանման պլաններ, պարբերաբար կազմակերպվում են թեմատիկ զրույցներ, սեմինարներ, վարժանքներ, ուսուցողական դաս- պարապմունքներ՝ <<Տագնապ>>, <<Տարհանում>>, <<Առաջին բուժօգնությունն արտակարգ իրավիճակում>> և այլն:
2. Ուսումնական հաստատության աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների /էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն/ տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին Աշխատակազմը և սովորողները տեղեկացված են հաստատությունում առկա անվտանգության միջոցների /էլեկտրական վահանակի, հրշեջ տեղեկատուի, հրշեջ ծորակի և այլն/ տեղերին ու տիրապետում են դրանց օգտագործման կանոններին

 

 

Հարցումները ցույց են տալիս, որ հաստատության ուսուցչական և աշակերտական համակազմը տեղեկացված է արտակարգ իրավիճակներում գործելու անհրաժեշտ նվազագույն վարքականոններին, ծանոթ է տարհանման պլան-գծագրին: Հաստատությում առկա անվտանգության միջոցների տեղը գիտեն  և տիրապետում են կիրառման կանոններին:

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 11. Տվյալներ տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ

 

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված ուսումնական

նյութերը և պարագաները

Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
09.10.2015

 

 

 

05.12.2015

4-8-րդ դասարաններ

 

 

7-8-րդ

Զրույց <<Արտակարգ իրավիճակներ՝ երկրաշարժը և նրանից պաշտպանվելու միջոցները>>

 

 

 

<<Գործողությունները ուժեղ երկրաշարժի դեպքում

Բաց դաս – զրույց, ընդարձակ տեղեկատվություն

/ ռեֆերատներ/,զննական նյութեր,ուսուցողական պաստառներ, տեսաֆիլմի դիտում, գործնական աշխատանքի դրվագներ, թեմատիկ հարցադրումներ, վերլուծական աշխատանք,ամփոփիչ խորհուրդներ:

 

Մոտ 100

 

 

 

50

09.03.2016 1-8-րդ << Որոնք են արտակարգ իրավիճակները և ինչպիսի վարք են պահանջում>> 130
12.04.2016 1-9-րդ դաս. << Տարհանում>>՝ գործնական պարապմունք 162
04.09.2016 7-9-րդ դաս. ԱԻ աշխատակցի օրվան նվիրվաց միջոցառում՝

<<ԱԻ համակարգի դերը ազգաբնակչության ինքնապաշտպանական պատրաստության ապահովման գործում>>

65
  15.03 .2017 1-9-րդ դաս. ՔՊ միջազգային օրվան նվիրված

ՀՏՈՒ   ուսումնավարժանք <<Անձնակազմի և աշակերտների պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը հակառակորդի հանկարծակի հարձակման ժամանակ>>թեմայով

190

 

Հարցումները ցույց են տալիս, որ  տեղական վտանգների գնահատման և աղետներին պատրաստվածության ու հակազդման մեխանիզմների ուղղությամբ հաստատությունում իրականացվող միջոցառումները հետաքրքրում են սովորողներին, ներգրավում նրանց, ակտիվացնում, հարստացնում ճանաչողական ունակությունները:

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 12. Տվյալներ ուսումնական հաստատության քաղաքացիական պաշտպանության պլանից բխող սովորողների և աշխատակազմի հետ տարվա ընթացքում իրականացվող միջոցառումների և վարժանքների վերաբերյալ

Ամսաթիվը Դասարանը Միջոցառման / վարժանքի անվանումը, նկարագիրը և օգտագործված պարագաներն ու ուսումնական նյութերը Մասնակից սովորողների և աշխատակիցների թիվը
03.03.2015թ

 

7-8

 

Տարհանումը որպես բնակչության 52

 

10.03.2015թ 5-6-րդ պաշտպանության ձև 45
16.09.2015թ. 1-8-րդ Կատարվել է տարհանում 128
18.02.2016թ

 

1-8-րդ Դասախոսություններ կարդացել են Սեյսմիկ կայանի և ՏԿԱԻՆ-ի մասնագետների կողմից 125
04.04.2016 4-8-րդ Դասախոսություններ կարդացել են Սեյսմիկ կայանի և ՏԿԱԻՆ-ի մասնագետների կողմից 102
01.03.2016 6-9-րդ Դասը վարում է <<Արտակարգ իրավիճակների վարչության>> մասնագետը 60
12.03.2016 4-7-րդ <<Աղետների ռիսկի նվազեցում>>՝ զրույց, կինոդիտում 51
  15.03 .2017 1-9-րդ դաս. ՔՊ միջազգային օրվան նվիրված

ՀՏՈՒ   ուսումնավարժանք <<Անձնակազմի և աշակերտների պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը հակառակորդի հանկարծակի հարձակման ժամանակ>>թեմայով

190

Հարցումները ցույց են տալիս.

Ուսուցիչներ՝ անցկացված միջոցառումները և վարժանքներն ուսանելի են, անհրաժեշտ ,

Ծնողներ՝ հետաքրքիր և կարևոր են,

Աշակերտներ՝ մեզ շատ հետաքրքրում են, գիտակցում ենք կարևորությունը

 

Աղյուսակ 13. Տվյալներ ուսումնական հաստատության շենքի ջեռուցման պայմանների մասին

Դիտարկման ամսաթիվ_____05.02.2017թ., 12.02.2017, 19.02.2017, 26.02.2017,  ,04.03.2017._______

Ուսումնական  հաստատությունն ապահովված է լոկալ ջեռուցման անվտանգ համակարգով

/ընտրել այո կամ ոչ սյունակը/

   Այո / նկարագրել թե ինչպես է ջեռուցվում հաստատության շենքը/
     Դասասենյակները,

դահլիճները, այլ սենյակները, միջանցքները և այլն

 

 Ջեռուցման ձևը,

/վառելիքի  տեսակը/

Ջերմաստիճանը

շրջայցի պահին

Ջեռուցման ժամերը
Դասասենյակ N 1/1 Լոկալ՝ գազ 18-19
Դասասենյակ N 1/2 18-19
Դասասենյակ N 1/3 18
Դասասենյակ N 2/1 19-20
Դասասենյակ N 2/2 18-20
Դասասենյակ N 2/3 19-20
Դասասենյակ N 2/4 18-20
Դասասենյակ N 2/5 18-19
Դասասենյակ N 3/1 18-20
Դասասենյակ N 3/2 19-20
Դասասենյակ N 3/3 19-20
Դասասենյակ N 3/4 19-20
Դասասենյակ N 3/5 19-20
Լաբորատորիա 18-19
Ուսուցչանոց 18-19
Տնօրենի աշխ.սենյակ, ընդունարան 18-19
Տնօրենի տեղակալների աշխ. սենյակ 18-19
Գրադարան 18-19
Հանդիսությունների դահլիճ 17-18
Բուֆետ, ճաշարան 18-19
Սանհանգույցներ 18-20
1-3-րդ հարկերի միջանցքներ 17-18

Դպրոցն ապահովված է ջեռուցման լոկալ համակարգով, որն անխափան գործում է սկսած 2008 թվականից: Գնահատելի է կաթսայատան աշխատանքում ներգրավված հնոցապանների և պատասխանատու մասնագետի արհեստավարժ աշխատանքը, հետևողականությունն ու պարտաճանաչությունը, որոնք իրականացնում են կաթսայատան անվթար աշխատանքը, ապահովում դպրոցի շենքի ջերմությունը՝ պահանջվող նորմերի սահմանում, պահպանելով անվտանգության կանոնները:Կաթսայատանն առկա խնդիրը դեռ շինարարությունից պահպանված թերությունն է՝ կապված ջրահեռացման և օդափոխության համակարգերի անկատարության հետ:

Ջեռուցման սեզոնում ամեն օր կատարվում է պարտադիր դիտարկում, գրանցվում գրանցամատյանում: Ջերմաստիճանը ջերմային ռեժիմի բնականոն սահմաններում է:

Աղյուսակ 14. Տվյալներ ուսումնական հաստատության ջրամատակարարման, սանհանգույցների  /կոյուղացման/ առկայության և դրանց վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ____14.05.2017թ 15.08.2017թ._____________

 

                                                     Հաստատության  ջրամատակարարումը

/լրացնել համապատասխան սյունակը/

 

Ապահովված է շուրջօրյա հոսող խմելու ջրով

/ընդգրկել այո կամ ոչ բառերը/

Ապահովված է հոսող խմելու ջրով, բայց ոչ շուրջօրյա Ապահովված չէ հոսող խմելու ջրով
այո Օրեկան քանի՞  ժամ է ջրամատակարարումը- /նկարագրել խնդիրը/-
/պարզաբանել ինչպե՞ ս է լուծվում ջրամատակարարման հարցը/
Հաստատության  սանհանգույցների և դրանց վիճակը
Շենքի

հարկը

 

 

Սանհան-

գույցների թիվը

 

Աղջիկների

սանհանգույցի

առկայությունը

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

Տղաների

սանհանգույցի

առկայությունը

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

 

Հիգիենայի պարագաների առկայությունը

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

 

Հարմարեց-

վածությունը հաշմանդա-

մություն ունեցող անձանց կարիքներին

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

Վերանորոգ-

ված են, թե ոչ /ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

 

1-ին հարկ 1   Այո

 

Ոչ

——

  Այո

 

Ոչ

—-

  Այո

——

Ոչ

  Այո

 

Ոչ

—-

  Այո

——

Ոչ

2-րդ հարկ

 

 

2

  Այո

——

Ոչ

 

  Այո

——-

Ոչ

 

  Այո

———-

Ոչ

 

  Այո

——-

Ոչ

 

  Այո

——

Ոչ

 

3-րդ հարկ

 

2

 

  Այո

——

Ոչ

 

  Այո

——

Ոչ

 

  Այո

——

Ոչ

 

  Այո

——

Ոչ

 

  Այո

——-

Ոչ

 

 

 

Շենքի ջրամատակարարումը շուրջօրյա, անխափան է, խմելու ջուրը  որակական խնդիրներ չունի: Խնդիրը վերաբերում է հիմնանորոգման ընթացքում առաջացած խոտանի՝ ներպատային ջրատար խողովակների սխալ մոնտաժման արդյունքում սանհանգույցներում ջրի արտահոսքի և դրա հետևանքով առաստաղի խոնավացման ու ծեփի անջատումից առաջացած վտանգին ու սանիտարական վիճակի աղճատմանը: Մասամբ կարգավորվել են ջրի արտահոսք առաջացնող պատճառները,  պահանջվում է մասնակի մաքրման աշխատանք :Խնդիրը պահպանվում է նկուղային հարկում, որը քանդված վիճակում է: Հիմնանորոգման ընդհատման պատճառով նկուղային հարկի ջրատար համակարգը չի նորոգվել,ինչի հետևանքով քանիցս առաջացել են քայքայված խողովակների պատռվածքներ,որոնք մեր ուժերով և վարչական շրջանի օգնությամբ ժամանակավորապես և մասամբ կարգավորվել են: Լուծվել է շենքից հաշվիչի դուրսբերման խնդիրը, կազմակերպվել է տեղային կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանք:

  Աղյուսակ 15.  Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում սննդի կետի առկայության և սննդի կազմակերպման վերաբերյալ

Վերջին դիտարկման ամսաթիվ՝ 15.05.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է սննդի  կետ, թե ոչ

/ընտրել այո կամ ոչ սյունակը/

Այո Ոչ

/նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում սովորողների և աշխատակիցների սննդի ապահովման խնդիրը/

Ուսումնական հաստատության  սննդի  կետում փակված են առողջ սննդակարգի վերաբերյալ համապատասխան պաստառներ, թե ոչ

/ընտրել այո կամ ոչ սյունակը/

Այո Ոչ
 Նկարագրել  սննդի  կետի  սանիտարական վիճակը բավարար է՝  ըստ հակահամաճարակային ծառայության  2015թ. անցկացրած  հետազոտության:
Սննդի կետի տեսակը /բուֆետ, ճաշարան/ Միաժամանակ սնվելու հնարավորություն ունեցող անձանց թիվը և տարածքը /քմ/ Սառը և տաք հոսող ջրի առկայությունը

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

 

Լվացարանի հիգիենայի պարագաների առկայությունը

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

Տաք սննդի հնարավորու-

թյունը

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

Վերանորոգված է, թե ոչ

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

բուֆետ Միաժամանակ կարող են սնվել 30 անձ,

տարածքը՝ 47,9քմ

Այո

 

Ոչ

Այո

 

Ոչ

Այո

 

Ոչ

Այո

 

Ոչ

Բուֆետը, նորոգված է, մաքուր, պահպանված են կահավորմանն ու սննդակարգին վերաբերող պահանջվող չափանիշներն՝ ըստ գործող հանձնարարականների:

 

 

Աղյուսակ 16. Տվյալներ ուսումնական հաստատությունում բուժկետի առկայության և բուժսպասարկման վիճակի վերաբերյալ

Դիտարկման ամսաթիվ    — 15.05.2017թ.; 25.08.2017թ.

Ուսումնական հաստատությունում առկա է բուժկետ

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

Այո

 

Ոչ

/նկարագրել, թե ինչպես է կազմակերպվում

սովորողներին և աշխատակիցներին առաջին բուժօգնության տրամադրման խնդիրը:/

 

Ուսումնական հաստատությունն ունի բուժաշխատող և կարող է տրամադրել առաջին բուժօգնություն

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

Այո

Ոչ

Բուժկետի գտնվելու հարկը և տարածքը /քմ/ Բուժաշխատողներ

թիվը և նրանց պաշտոնները

Բուժկետում

Առկա գույքը

Բուժկետը վերանորոգված է, թե ոչ

/ընդգծել այո կամ ոչ բառերը/

 

Սանիտարական

վիճակը

Առաջին բուժօգնության

միջոցների և դեղերի

առկայությունը

3-րդ հարկ

19,8 քմ

1 բուժքույր Պահարան դեղորայքի և անհրաժեշտ պարագաների համար,

թախտ, կշեռք, հասակաչափ,

Այո

Ոչ

լավ Առկա են

 

Դպրոցի բուժկետը նորոգված է, մաքուր, բարեկարգ, լուսավոր, համապատասխանում է գործող  պահանջներին, ունի խմելու ջրի առանձին կետ, պահանջվող կահավորում,անհրաժեշտ պիտույքներ, դեղորայք, ցուցադրական- ուսուցողական փեղկեր, անկյուններ: Բուժաշխատողի կարողություններն ու մասնագիտական ունակությունները համապատասխանում են հաստատության պահանջներին:

 

 

 

 

2.5 Սոցիալական առողջության չափանիշներ

Աղյուսակ 17. Տվյալներ ուսումնական հաստատության  սովորողների ֆիզիկական, հոգեկան  և  սոցիալական առողջությանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաստատությունում գրանցված ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործման դեպքերը տվյալ ուստարում
Դեպքը Ամսաթիվը  Դասարանը,

սովորողը/ները/

Ձեռնարկած միջոցառումը
1.-
2.-
Ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի օգտագործումը կանխարգելելու ուղղությամբ իրականացված ուսումնական ծրագրերը և միջոցառումները
Ծրագիրը կամ միջոցառումը   /նշել թեման/

 

Ամսաթիվը

 

Դասարանը

 

1.<< Ծխելու դեմ լավագույն հակագովազդ>>պաստառների մրցույթին մասնակցություն՝դպրոցական և մարզային 2014թ. սեպտեմբերից նոյեմբեր 7-8-րդ դասարաններ
2.<< Վնասակար է և վտանգավոր…>> 15.04.2015 5-8-րդ դաս.
3.<< Ծխախոտագործներից>> ծխախոտագործներին>>՝ << Ո’Չ ծխախոտագործությանը>>՝ մրցույթ-ցուցահանդես 12.05.2016 8-9-րդ դաս.
Հաստատությունում գրանցված մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերը, դրանց բացահայտմանն ու կանխարգելմանն ուղղված քայլերը
Դեպքը Ամսաթիվը  Դասարանը,

 

Բացահայտմանն ու կանխմանն ուղղված քայլերը
1.-
2.-
Հաստատությունում  սովորողների նկատմամբ բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեպքերի բացահատման, դրանց մասին զեկուցման, դրանց կանխարգելման և հանրային քննարկման մեխանիզմները
Դեպքը Ամսաթիվ Դասարանը,

սովորողը/ները/

Բացահայտման, քննարկման մեխանիզմը, ձեռնարկված քայլերը և կանխարգելման ուղիները

 

1.-
2.-
Ուսումնական հաստատության կողմից երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացման, ինչպես նաև բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման բացառման, երեխային զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ և մեխանիզմներ
Միջոցառում Ամսաթիվ Մասնակիցները, դրանց թիվը Առաջադրված մեխանիզմ
1. Հանդիպումներ ոստիկանության՝ անչափահասների գործերով տեսչության աշխատակիցների հետ 08.10.2015 7-8-րդ դասարաններ՝40 սովորող
2.<< Ոստիկանը մեր բարեկամն է>>՝ զրույց 1-ին դասարանի փոքրիկների հետ 15.09.2016 1-ին
3.<< Դասը վարում է ոստիկանը>> 18.02.2017 2-4-րդ
Հաստատությունում կազմակերպված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի փոխանցման ուղիների և կանխարգելման մասին սովորողների գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը/ները/ Մասնակիցների թիվը
1. 1.Ինչ է ՄԻԱՎ-ը և ՁԻԱՀ-ը

2.ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիներ

3.ՄԻԱՎ-ի ազդեցությունն օրգանիզմի վրա

4.ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ կամավոր հետազոտություն

5.ՄԻԱՎ-ի, ՁԻԱՀ-ի զարգացումը և մարդու իրավունքները

6.ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը:

29.01.2015թ

 

03.02.2015թ

 

06.02.2016թ

 

07.02.2016թ

10.02.2016թ

 

 

12.02.2017

 

14.02.2017

8

 

9

 

8

 

9

9

 

 

8-9-րդ

 

 

8-9-րդ

19

 

23

 

20

 

18

21

 

 

43

 

 

 

45

2.<<Աղջիկների սեռական առողջություն, անձնական հիգիենա>> 18.03.2017 6-7-րդ 25
Ուսումնական հաստատության ստեղծած ուսումնամեթոդական նյութերը և կազմակերպած միջոցառումները՝ ուղղված բռնության, ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշման դեմ
Դասընթացի անվանումը, միջոցառման թեման, օգտագործված ուսումնամեթոդական նյութերը Ամսաթիվ Դասարանը/ները/ Մասնակիցների թիվը
1.Ինչ է թրաֆիքինգը, հարուցող վտանգները 19.04.2015 8 17
2.Հոգեբանական ճնշում.

Աղանդները և պայքարը նրանց դեմ

04.05.2015 6-7 45
3. Ընտանեկան բռնություն՝ երեխաների կրած վնասը 18.02.2016 7-9-րդ 52
4.<<Խաղաղ ընտանիք՝ առողջ սերունդ>> 11.04.2016 3-8-րդ 67
5.<< Հայրենիքը սկսվում է ընտանիքից>>՝ պաստառների մրցույթ՝ նվիրված Ընտանիքի միջազգային օրվան 14.05.2017 1-6-րդ 65

Բացի վերը նշված միջոցառումներից կատարվել են հարցումներ , որոնց արդյունքներով՝

Ուսուցիչներ- ակտուալ է, ճանաչողական,

Ծնողներ – ուսանելիէ , կարևոր,

Աշակերտներ- հետաքրքիր է, օգտակար

Աղյուսակ 18. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ տվյալ ուսումնական տարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Պետական պարտադիր առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ,12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ

դաս.

9-րդ

դաս.

 

12-րդ

դաս.

 

4-րդ

դաս.

9-րդ դաս. 12-րդ դաս. 4-րդ դաս. 9-րդ դաս. 12-րդ դաս.
Մայրենի 13 8,08 7,93
Հայոց լեզու 24 6,42 13,75
Գրականություն 24 6,25 14,125
Ռուսաց լեզու 13 24 7,38 7.5 15,33
Անգլերեն 13 24 7,46 6,95 16.46
Մաթեմատիկա 13 24 7,77 7,46 13,21
Երաժշտություն 13 9
Կերպարվեստ 13 8,46
Ես և շրջակա աշխարհը 13 8,15
Աշխարհագրություն 24 7,46 14,75
Հայոց պատմություն 24 7,375 15
Համաշխարհային պատմություն 24 7,42
Հայոց եկեղեցու պատմություն 24 8,25
Հասարակագիտություն 24 7,75
Հանրահաշիվ 24 6,54
Երկրաչափություն 24 6,58
Ինֆորմատիկա 24 8,25
Ֆիզիկա 24 6,79 16,6
Քիմիա 24 7,46 14,33
Կենսաբանություն 24 6,91 15,33
Տեխնոլոգիա 13 8,46
ՆԶՊ 24 8,92
Ֆիզկուլտուրա 13 24 8,54 8,625 8,67
Շախմատ 13 7,69
Ընդամենը 13 24

 

 Աղյուսակ 19. Տվյալներ սովորողների ուսումնառության արդյունքների վերաբերյալ նախորդ ուստարում

Հիմնական առարկաներ Սովորողների թիվը Հիմնական  առարկաներից տարեկան գնահատականների միջինը 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և 9-րդ,12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների միավորների միջինը
4-րդ

դաս.

9-րդ

դաս.

 

12-րդ

դաս.

 

4-րդ

դաս.

9-րդ դաս. 12-րդ դաս. 4-րդ դաս. 9-րդ դաս. 12-րդ դաս.
Մայրենի 20 8,1 7,88 8,25
Հայոց լեզու 17 8 15,47
Գրականություն 17 7,2
Ռուսաց լեզու 20 17 7.9 7,58 13,7
Անգլերեն 20 17 7.9 16,14
Մաթեմատիկա 20 8,15 7,95 14,35
Երաժշտություն 20 9
Կերպարվեստ 20 8,45
Ես և շրջակա աշխարհը 20 17 8.3 7,52
Աշխարհագրություն 17 7,41 15,75
Հայոց պատմություն 17 7,47 15,94
Համաշխարհային պատմություն 17 7,9
Հայոց եկեղեցու պատմություն 17 7,65
Հասարակագիտություն 17 6,64
Հանրահաշիվ 17 6,76
Երկրաչափություն 17 8,47
Ինֆորմատիկա 17 7,65
Ֆիզիկա 17 6,65 17,3
Քիմիա 17 7,05
Կենսաբանություն 17 14,3
Տեխնոլոգիա 20 17 8.85 8,82
ՆԶՊ 17 8,75
Ֆիզկուլտուրա 20 17 8,95 8,75
Շախմատ 20 8,2
Ընդամենը 20 17

 

 Աղյուսակ 20. Տվյալներ 4-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման և  9-րդ,12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների արդյունքների փոփոխության դինամիկայի վերաբերյալ

 

Քննական

առարկաներ

 

Քննությունների միջին միավորների փոփոխությունը նախորդ ուսումնական տարվա նկատմամբ ըստ կրթական աստիճանների
Քննությունների միջին միավորների

աճի տոկոսը

Քննությունների միջին միավորների նվազման տոկոսը
4-րդ դաս. 9-րդ դաս. 12-րդ դաս. 4-րդ դաս. 9-րդ դաս. 12-րդ դաս.
Մայրենի 3,8 %
Հայոց լեզու 11
Գրականություն
Ռուսաց լեզու 11,89
Անգլերեն 1,98
Մաթեմատիկա 4,9% 7,9
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը
Աշխարհագրություն 6,34
Հայոց պատմություն 5,89
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա 4
Քիմիա
Կենսաբանություն 7,2
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա 0,9
Շախմատ
Ընդամենը

 

Տարրական դպրոցի ավարտական չորրորդ դասարանի աշակերտների տարեկան միջին գնահատականներով և գիտելիքների ամփոփիչ  ստուգման արդյունքներով արձանագրվում է որոշ նվազում՝ բացառությամբ 9-րդ դասարանում ռուսաց լ. , անգլերեն, կենսաբանություն առարկաների: Արդյունքների փոփոխության պատճառ կարող է լինել որոշ քննությունների անցկացման բանավոր ձևին անցումը: 2014-2015 ուստարում մենք չունենք 9-րդ դասարան, որի պատճառով ցուցանիշների վերլուծությունն այս մասով հնարավոր չէ:

 

Աղյուսակ 21. Տվյալներ սովորողների առաջադիմության վերաբերյալ տվյալ և նախորդ 2 ուստարիների համար՝ ըստ կրթական աստիճանների

 

Ցուցանիշ 2014-2015ուստարի 2014-2015ուստարի 2015-2016 ուստարի
1-ից

4-րդ դաս.

5-ից

9-րդ դաս.

10-ից

12-րդ դաս.

1-ից     4-րդ դաս. 5-ից      9-րդ  դաս. 10-ից  12-րդ  դաս. 1-ից     4-րդ դաս. 5-ից     9-րդ  դաս. 10-ից  12-րդ  դաս.
Գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական աստիճանների /տոկոսի հաշվարկը տվյալ կրթական աստիճանում<<9>>  և <<10>>տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 23

47%

7

10%

17

37%

11

15%

20

44%

11

11,6%

Ցածր առաջադիմությամբ սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական աստիճանների /տոկոսի հաշվարկը տվյալ կրթական աստիճանում<<4>> , <<5>> և <<6>> տարեկան գնահատական ունեցող սովորողների թվի հարաբերությունը այդ կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 8

15%

28

43%

9

19%

34

45%

8

17%

54

56%

Ավարտական գործակից՝ ըստ կրթական աստիճանների /հաշվարկ, տարրական, հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում քննություններից դրական տարեկան գնահատական ստացածների հարաբերությունը նույն դասարանների սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 100% 100% 100% 20

100%

17

100%

Երկտարեցիների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների /տոկոսի հաշվարկ, տվյալ կրթական աստիճանում երկտարեցիների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Կրկնուսույցների մոտ պարապող սովորողների թիվը և տոկոսը՝ըստ կրթական աստիճանների /տոկոսի հաշվարկ տվյալ կրթական աստիճանում կրկնուսուիցների մոտ պարապողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Միասնական քննություններին մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

/տոկոսի հաշվարկ.12-րդ  դասարանի շրջանավարտներից միասնական քննություններին մասնակիցների թվի հարաբերությունը շրջանավարտների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

Ավարտական և միասնական քննություններից անբավարար ստացած շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի նկատմամբ

/տոկոսի հաշվարկ.12-րդ  դասարանի շրջանավարտներից

Ավարտական և միասնական քննություններին անբավարար ստացածների թվի հարաբերությունը շրջանավարտների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողներից նախնական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական հաստատությունների ընդունվածների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատությունների ընդունվածների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

9

90%

14

82,35%

Հիմնական դպրոցն ավարտած սովորողների թիվը և տոկոսը, որոնք ուսումը շարունակում են ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում

/տոկոսի հաշվարկ. հիմնական դպրոցի շրջանավարտներից ավագ դպրոցներում կամ ավագ դասարաններում ուսումը շարունակողների թվի հարաբերությունը 9-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Լրացնել միայն 9-րդ դասարանի համար

1

10%

3

17,65%

Նախնական/արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունված 12-րդ դասարանի շրջանավարտների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ.12-րդ  դասարանի շրջանավարտներից նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններ ընդունվածների թվի հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

Բուհեր ընդունված շրջանավարտների թիվը և տոկոսը՝ շրջանավարտների ընդհանուր թվի համեմատ /տոկոսի հաշվարկ.12-րդ  դասարանի շրջանավարտներից բուհեր ընդունվածների  հարաբերությունը 12-րդ դասարանի սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Լրացնել միայն 12-րդ դասարանի համար

Սովորողների բացակաըությունների թիվը ժամերով՝ ըստ կրթական աստիճանների.

/հաշվարկ. հաստատության տվյալ կրթական աստիճանի բոլոր դասարանների դասամատյաններում գրանցված բացակայությունների գումարային թիվը արտահայտված ժամերով/

1115 1909 755 1615 1141 1581
Դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թիվը և տոկոսը՝ ըստ կրթական աստիճանների /տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում դասարանից դասարան վաղաժամկետ փոխադրված սովորողների թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահաըտությամբ/
Ուսումնական տարվա ընթացքում տվյալ հաստատությունից այլ հաստատություն տեղափոխված սովորողների թիվը և տոկոսը ըստ կրթական աստիճանների /տոկոսի հաշվարկ. տվյալ կրթական աստիճանում տվյալ հաստատությունից տեղափոխված սովորողների ընդհանուր թվի հարաբերությունը նույն կրթական աստիճանում սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

այդ թվում

7

9%

5

7%

5

7%

0%

4

5%

3

3%

-ՀՀ այլ հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը 5 2 3 4 1
-այլ երկրների ուսումնական հաստատություններ տեղափոխվածների թիվը 2 3 2 2
Ուսումնական տարվա ընթացքում ուսումն ընդհատած /անավարտ թողած/ սովորողների ընդհանուր թիվն ըստ կրթական աստիճանների, այդ թվում
-հիվանդության, անկարողության պատճառով
-ընտանիքի սոցիալական վիճակի պատճառով
-սովորել չցանկանալու պատճառով
-այլ պատճառներով

 

Վերջին երեք տարիների կտրվածքով հաստատության ուսուցչական և աշակերտական համակազմի ջանադիր և բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ արձանագրվել է ուսման առաջադիմության և որակի ցուցանիշների որոշակի բարձրացում նախորդ տարիների համեմատությամբ:  Պատկերն առավել տեսանելի է ներկայացվող գծակարգերով.

 

 

 

 

 

Տեղեկություններ  Երևանի հ. 39 հիմնական դպրոցի

2014-2015 ուստարվա տարեկան առաջադիմության մասին

 

 

Դպ.

հ.

    Աշակ.թ.տարեսկզ.     Աշակ.թ. տարեվերջ.      1-ին դասարանցին.թ. Տարրական       /առանց 1-ին դաս./ Միջին դպրոց Ընդամենը դպրոցում      Առաջադիմ.%–ով      Որակը%–ով
    Աշակերտ.թ.     Բարձր առաջ./7-

10մ./

Չառաջադ.     Աշակերտ.  թ.  

Բարձր առաջ./7-10մ./

Չառաջադ. Բարձր առաջ./7-10մ./  

     Ամառ.առաջ.ուն.թ.

     Երկտարեց.թ.
    Ընդամենը      1 առարկայից       2 առարկայից       3 և ավելի      Ընդամենը      1 առարկայից      2 առարկայից      3 և ավելի
 39 134   132 11  47  

38

 —        74  33        71 —   —  100  58,68
 

 

 

                                                                                    Գրաֆիկ

                                 2014-2015 ուստարվա  տարեկան առաջադիմության մասին

 

                                 

 

Ըստ դասարանների

 

 

 

   Ըստ դպրոցի

 

 

 

                                                                    2015-2016 ուստարի

                                Տարեկան առաջադիմության  գրաֆիկական պատկերը

 

 

 

  Գիտելիքների ստուգման արդյունքները   /4-րդ դասարան/

     
                               
Դպ.հ. Աշակերտների   թ. Մայրենի Մաթեմատիկա Վերա-քննություն ունեն Մնում են նույն դաս. Առաջադ. %. Որակ    %
Բացակա 9-10 միավ. 7-8 միավ. 4-6 միավ. 3 և ցածր միավ.      Բացակա 9-10 միավ. 7-8 միավ. 4-6 միավ. 3 և ցածր միավ. 1 առ. 2 առ.
39 20  — 11 3  —  — 10 4  —  —  —  — 100  

85

 

 

                               

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Առարկա Առաջադիմություն Որակ Չառաջադիմող
Հայոց լեզու և գրականություն          100%      82%
Ֆիզիկա 100% 100%
Կենսաբանություն 100% 100%
Աշխարհագրություն 100% 100%
Մաթեմատիկա 100%      53%
Հայոց պատմություն 100%      88%
Անգլերեն 100%      92%
Ռուսաց լեզու 100%      66%
Ֆիզկուլտուրա 100%     100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                            2016-2017 ուստարի

Տարեկան առաջադիմության  գրաֆիկական պատկերը

 

  

                  Գիտելիքների ստուգման արդյունքները   /4-րդ դասարան/      
                               
Դպ.հ. Աշակերտների   թ. Մայրենի Մաթեմատիկա Վերա-քննություն ունեն Մնում են նույն դաս. Առաջադ. %. Որակ    %
Բացակա 9-10 միավ. 7-8 միավ. 4-6 միավ. 3 և ցածր միավ.      Բացակա 9-10 միավ. 7-8 միավ. 4-6 միավ. 3 և ցածր միավ. 1 առ. 2 առ.
39 13  — 7 4 2  —  — 1 10 2  —  —  —  — 100 84.6

 

 

 

 

գրաֆիկական պատկեր

     

 

 

 

 

 

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Առարկա Առաջադիմություն Որակ Չառաջադիմող
Հայոց լեզու և գրականություն/ գր/          100%     58,33%
գրականություն/ բանավոր/          100%     58,33%  
Ֆիզիկա 100% 90%
Քիմիա 100% 66,7%
Կենսաբանություն 100% 50%
Աշխարհագրություն 100% 87,5%
Մաթեմատիկա 100%      41,7%
Հայոց պատմություն 100%      66,7%
Անգլերեն բանավոր/ 100%      93,3%
Ռուսաց լեզու /բանավոր/ 100%      77,7%
Ֆիզկուլտուրա 100%     91,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 22. Տվյալներ  մարզային, հանրապետական, միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում ու մարզական, մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական և կատարողական մրցույթներին սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017 ուստարի
Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ /տոկոսի հաշվարկ.մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 4

3%

25

20%

15

8,7%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ.մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 1

0,5%

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմեատ /տոկոսի հաշվարկ.հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ.հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Միջազգային  առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ /տոկոսի հաշվարկ.միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ.միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ /տոկոսի հաշվարկ.մարզային  և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 18

13,4%

 

23

14%

25

14,6%

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը  /տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական  ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների  ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 4

3.2%

4

2,3%

5

2,9%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ /տոկոսի հաշվարկ.մարզային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 3

2,2%

4

3%

25

20%

Մարզային առարկայական օլիմպիադաների մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ.մարզային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 1

0,5%

Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմեատ /տոկոսի հաշվարկ.հաստատությունից հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ.հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Միջազգային  առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ /տոկոսի հաշվարկ.միջազգային առարկայական օլիմպիադաների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Միջազգային օլիմպիադաներում մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ.միջազգային առարկայական օլիմպիադաներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Մարզային և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թիվը և տոկոսը՝ հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի համեմատ /տոկոսի հաշվարկ.մարզային  և հանրապետական մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթների մասնակիցների թվի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 15

11,1%

18

13,4%

 

23

14%

Միջազգային մարզական ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը  /տոկոսի հաշվարկ. միջազգային մարզական  ու մշակույթի ոլորտում ստեղծագործական ու կատարողական մրցույթներին մրցանակներ ստացածների թվի հարաբերությունը հաստատությունից մասնակիցների  ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 3

100%

4

100%

4

2,3%

Բացի վերը նշված միջոցառումներից հաստատության աշակերտներն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել <<Կենգուրու>> մաթեմատիկական միջազգային խաղ-մրցույթին, << Ընթերցման հանրապետական օլիմպիադային>> և այլն:

Հետևողականորեն իրականացվել են բազմաթիվ արժեքավոր միջոցառումներ, որոնք ուղղված են սովորողների հայրենասիրության, ազգային ոգու և գիտակցության զարգացմանը

Աղյուսակ 23. Տվյալներ ուսուցչական անձնակազմի և նրանց գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ. բարձրագույն մանկավարժական որակավորում ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 20

95%

21

96%

23

100%

Ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

/տոկոսի հաշվարկ. ըստ մասնագիտության դասավանդող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

21

 

100%

22

 

100%

23

 

100%

Տարակարգ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

/տոկոսի հաշվարկ. տարակարգ ունեցող  հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Գիտական կոչում ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

/տոկոսի հաշվարկ. գիտական կոչում ունեցող  հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Նախարարության կողմից երաշխավորված կամ այլ կազմակերպություններում վերջին 3 տարում վերապատրաստում  անցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

/տոկոսի հաշվարկ. վերջին 3 տարում վերապատրաստում  անցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

4

 

5%

4

 

5%

4

 

5%

Որպես ուսուցիչ վերապատրաստող /դասախոս/ վերապատրաստված և վերապատրաստման դասընթացներ վարող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը /տոկոսի հաշվարկ. վերապատրաստման դասընթաց վարող  հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/
Ուսուցիչների միջին տարիքը /հաշվարկ. հաստատության բոլոր ուսուցիչների տարիքների գումարի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին/ 46 44 43
Միջազգային ու հանրապետական պարբերականներում /ամսագրերում/ հոդվածներ, մասնագիտական հրապարակումներ, ինչպես նաև դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գիտամանկավարժական հեղինակային և այլ աշխատություններ ունեցող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

/տոկոսի հաշվարկ. հոդվածներ և վերը նշված մասնագիտական հրապարակումներ ունեցող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

1

4,4%

Դասավանդման աշակերտակենտրոն, մասնակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և դրանք կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

/տոկոսի հաշվարկ. դասավանդման աշակերտակենտրոն, ինտերակտիվ մեթոդներին տիրապետող և  կիրառող հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

18

85,71%

20

90%

21

91,3%

 

Ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ, այդ թվում՝ ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

/տոկոսի հաշվարկ. ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ այդ թվում ինտերնետ, կիրառող ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

20

95%

22

100%

23

100%

Սովորողներին համակարգիչների կիրառմամբ տնային աշխատանքներ հանձնարարող ուսուցիչների թիվը 20

95%

22

100%

23

100%

Ուսուցիչների բացակայությունների ընդհանուր թիվը / հաշվարկ. ուստարվա ընթացքում հաստատության բոլոր ուսուցիչների բացակայած օրերի ընդհանուր թիվը/ 64 39
Ուստարվա ընթացքում հաստատությունում անցկացվող ցուցադրական բաց դասերի թիվը 12 15 20
Ուսումնական տարվա ընթացքում ուսուցիչների փոխադարձ դասալսումների թիվը 44 60 60
Ուսումնական տարվա ընթացքում հաստատությունից դուրս անցկացվող գործնական պարապմունքների թիվը, 15 18 20
Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներին մասնակցած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը:

/տոկոսի հաշվարկ. մրցույթներին մասնակցած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

Նախարարության, ինչպես նաև նախարարության և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ համատեղ անցկացվող մրցույթներում մրցանակներ ստացած ուսուցիչների թիվը և տոկոսը

/տոկոսի հաշվարկ. մրցանակներ ստացած հաստատության ուսուցիչների թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

 

 

 

Աղյուսակ 24. Տվյալներ հաստատության գրադարանի և դրա գործունեության մասին

                              Ցուցանիշ                        Տվյալներ
Գրադարանի տարածքը  քմ-ով 47,4
Գրադարանում համակարգիչների թիվը 1
Գրադարանում ինտերնետին միացված համակարգիչների թիվը
Գրադարանում կամ ընթերցասրահում նստատեղերի թիվը 14
Գրադարանային ֆոնդում առկա գրքերի /բացառությամբ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված հիմնական դասագրքերի/ ընդհանուր թիվը, այդ թվում 2924
-գեղարվեստական գրքերի թիվը 2567
-տեղեկատվական գրքերի թիվը /բառարաններ, հանրագիտարաններ, ատլասներ և այլն/ 167
-ուսումնամեթոդական գրքերի թիվը 131
-ամսագրերի թիվը 54
-այլ
Վերջին անգամ գրադարանային ֆոնդի նոր գրականությամբ համալրվելու տարեթիվը 2017
Գրադարանից միջինում ամսական օգտվողների թիվը 37
Պատասխանել այո կամ ոչ
Վերանորոգված է արդյոք գրադարանը այո
Անցկացվում են գրադարանում դասեր և ուսումնական պարապմունքներ այո
Գրադարանավարն ունի համապատասխան բարձրագույն կրթություն ոչ
Վերջին 3 տարվա ընթացքում գրադարանավարն անցել է վերապատրաստում գրադարանային աշխատանքի ուղղությամբ այո
Գրադարանը հանդիսանում է հանրապետության, այլ երկրների կամ կազմակերպությունների գրադարանների բաժանորդ և օգտվում է արդյոք նրանց ռեսուսներից ոչ
Գրադարանն ունի էլեկտրոնային ռեսուսներ, որքան
Սովորողները կարող են ինքնուրույն ու ազատ մոտենալ գրադարանի գրադարակներին ու պահարաններին, ընտրել իրենց անհրաժեշտ գրականությունը և վերցնել այն ընթերցասրահում աշխատելու ժամանակ: այո
Գրադարանն ունի գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագիր ոչ
Գրադարանավարը կարողանում է օգտվել գրադարանավարության հատուկ համակարգչային ծրագրից ոչ

 

Աղյուսակ 25. Տվյալներ հաստատության ուսումնական լաբորատորիաների, կաբինետների և դահլիճների վերաբերյալ

Լաբորատորիաներ,

Կաբինետներ և դահլիճներ

Տարածքը /քմ/ Վերանորգման

կարիքը

Առկա գույքը,

լաբորատոր սարքավորումները,

պարագաները /թվարկել հիմնականը/

 

Ուսումնա-նյութական,

ուսումնա-

դիդակտիկ

նյութերը

 

Լրացուցիչ,

գույքի, սարքավորումների

պարագաների նյութերի կարիքը

Ֆիզիկայի

լաբորատորիա,

կաբինետ

19,8 ունի Մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրամագնիսական, օպտիկական  երևույթները նկարագրող սարքեր, չափիչ սարքեր Էլեկտրացույցեր, կալորիմետրեր պաստառներ, ոսպնյակներ, ամպերմետրեր վոլտմետրեր, ռեոստատներ Էլեկտրոնային գրատախտակ, Էներգակիրներ /ակումուլյատոր, գալվ. էլեմենտներ/, լամպեր, ոսպնյակներ, ջերմաչափեր
Քիմիայի

լաբորատորիա,

կաբինետ

49,6 ունի Կոլբաներ, սրվակներ, քիմիական նյութեր՝ թթուներ, աղեր, հիմքեր, օքսիդներ։

 

Պաստառներ,

նյութի մոլեկուլային կառուցվածքի մոդելներ։

Քիմիական նյութեր
Կենսաբանության

լաբորատորիա,

կաբինետ

49,6 ունի Մոդելներ /ատամների, ոտնաթաթի, թիակի, դաստակի, ծնկահոդի, կոնքոսկրի, երիկամի, սրտի, կոկորդի և այլն/

 

Մարդու կմախք,

ԴՆԹ-ի կառուցվածք

Աշխարհագրության

լաբորատորիա,

կաբինետ

Քարտեզներ, պաստառներ, ատլասներ, գլոբուս, գծակարգեր, վահանակներ Քարտեզներ, պաստառներ, ատլասներ, գլոբուս, գծակարգեր, վահանակներ
Պատմության

կաբինետ

Քարտեզներ, պաստառներ, ատլասներ,

վահանակներ

Ռազմագիտության

կաբինետ

48,9 Համակարգիչներ, օդամղիչ հրացան, հեռուստացույց

 

Պաստառներ, դաշտային դոզիմետր, նռնակ, ական, ուսումնական փամփուշտներ Զինանոց
Համակարգչային

լաբորատորիա,

կաբինետ

48,9 Համակարգիչներ, տպիչ, սկաներ, հեռուստացույց Սկավառակներ, խտասակավառակներ,  պաստառներ, հին սերնդի համակարգիչների կտրվածքներ Համակարգիչ, տպիչ, էլեկտրոնային գրատախտակ
Օտար լեզուների

Լինգաֆոնային

կաբինետ

Արհեստանոց /նշել

ինչպիսի/

Միջոցառումների

դահլիճ

Աթոռներ, վարագույր, բարձրախոս /հին/, խոսափող, երաժշտական կենտրոն, ուժեղացուցիչ, ձայնարկիչ Պրոյեկտոր, բարձրախոսներ,էկրան, ամբիոն, պատվանդան
Մարզադահլիճ Չի գործում
Այլ

 

Աղյուսակ 26. Ուսումնական հաստատության ներքին արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները՝ ընթացիկ և նախորդ ուսատարիների համար

Ցուցանիշներ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Փոփոխությունների

Դինամիկան /աճ կամ նվազում/

Սովորող/ուսուցիչ հարաբերությունը

/հաշվարկ.հաստատության սովորողների

ընդհանուր թվի հարաբերությունը ուսուցիչների ընդհանուր թվին/

134/19

 

7.05

163/22

 

7.4

171/23

 

7,5

 

 

աճ

Սովորող/սպասարկող անձնակազմ հարաբերությունը

/հաշվարկ.հաստատության սովորողների

ընդհանուր թվի հարաբերությունը սպասարկող անձնակազմի ընդհանուր թվին/

134/8

 

16.75

163/8

 

20,3

171/8

 

21,4

 

 

աճ

Դասարանների միջին խտությունը /հաշվարկ.հաստատության սովորողների

ընդհանուր թվի հարաբերությունը կոմպլեկտավորված դասարանների ընդհանուր թվին/

134/8

 

16.7

163/9

 

18.1

171/9

 

19

աճ
Մեկ սովորողի հաշվով հաստատության տարեկան նախահաշիվը

/հաշվարկ. հաստատության տարեկան բյուջեով հաստատված ամբողջ գումարի հարաբերությունը հաստատության սովորողների ընդհանուր թվին/

227,8

/134

 

 

211,8

/163

 

 

226,9

/171

 

 

նվազում
Սպասարկող անձնակազմի միջին աշխատավարձը 77907 79153 85000 աճ
Ուսուցիչների միջին աշխատավարձը 78942 79578 75300 նվազում
Վարչական աշխատողների միջին աշխատավարձը 139326 144200 157000 աճ

 

Աղյուսակ 27.Տվյալներ հաստատության բյուջետային միջոցների վերաբերյալ

 2014թ. 2015թ. 2016թ.
Հաստատության տարեկան նախահաշվում արտաբյուջետային

Միջոցների չափը /հաշվարկ.հաստատության տարեկան բյուջեում արտաբյուջետային միջոցների չափի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

0.2% 0.24% 0, 1%
Ծնողների կողմից դրամական ներդրումների տարեկան չափը
Հովանավորչական և դրամաշնորհային միջոցների տարեկան չափը /հաշվարկ. ծնողների կողմից տարվա կտրվածքով կատարած ներդրումների, դրամաշնորհների և հաստատության տարեկան բյուջեում/ 2.4% 0.53%
Աշխատավարձերի վճարման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը /հաշվարկ. աշխատավարձերի վճարման հոդվածով՝ ներառյալ հարկերը, հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 91.63% 89% 85,4%
Կոմունալ վճարների գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը /հաշվարկ. կոմունալ վճարների հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ/ 10.11% 8,2% 10,3%
Նոր գույքի, այդ թվում՝ սարքավորումների ձեռքբերման գծով հաստատության տարեկան ծախսերի չափը

/հաշվարկ. գույքի ձեռքբերման հոդվածով հաստատության տարեկան ծախսերի գումարի և հաստատության տարեկան բյուջեի ընդհանուր գումարի հարաբերությունը՝ տոկոսային արտահայտությամբ/

 

Դպրոցի  ներքին  արդյունավետության  հիմնական  ցուցանիշները   ընթացիկ  և   նախորդ   երկու  տարիներին քիչ  են փոփոխվել, փոփոխությունների դինամիկան կայուն է և էական չէ: Դպրոցի  ներքին  արդյունավետության  հիմնական ցուցանիշները պայմանավորված են աշակերտթվով, և ելնելով վերջինիս որոշակի դրական տեղաշարժից՝ համապատասխանաբար   բարելավվել է ուսուցիչների որոշ մասի վարձատրությունը, հնարավորություն է ստեղծվել վերջին երկու տարիների ընթացքում ուշադրություն դարձնել կոմունալ և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներին, այդ նպատակով հատկացնելով որոշակի միջոցներ: Զգալի տեղաշարժ ունենալու  համար  անհրաժեշտ է  հետևողական և  մշտական  աշխատանքներ   տանել   աշակերտների համակազմը ավելացնելու և նրա կայուն աճը ապահովելու ուղղությամբ:

Մաս4.Ուսումնական հաստատությունում ներառական կրթության և հավասարության ապահովում:

Աղյուսակ 28. Հաստատությունում ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող չափանիշներ

Դպրոցում   ներառական  կրթություն  չի  իրականացվում:

 

Աղյուսակ  29.Տվյալներ հաստատությունում հավասարության ապահովման խնդիրների վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ 2014-2015

ուստարի

2015-2016

ուստարի

2016-2017

ուստարի

Սեռերի հավասարության գործակիցը /հաշվարկ. Հաստատությունում սովորող աղջիկների ընդհանուր թվի հարաբերությունը ընդհանուր թվին/ 0.91 1.01 0,47
Աշակերտական խորհրդում սեռերի հավասարութըան գործակիցը/հաշվարկ.աշակերտական խորհրդում ընդգրկված աղջիկների թվի հարաբերությունը տղաների թվին/ 2,6 2,5 2,67
Գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը գերազանց տարեկան առաջադիմություն ունեցող աղջիկների թվին 0,26 0,47 0,72
Տարեկան բավարար գնահատական / գնահատականներ/ ունեցող տղաների թվի հարաբերությունը տարեկան բավարար գնահատական / գնահատականներ/ ունեցող աղջիկների թվին 0,59 0,58 1,77
Տղաների տարեկան միջին բացակայությունների թվի հարաբերությունը աղջիկների տարեկան միջին բացակայությունների միջին թվին /ժամերով/ 0,98 1,04 1,02
<<Մաթեմատիկա>>,  <<Ֆիզիկա>>, <<Քիմիա>>  և <<Կենսաբանություն>>, առարկաներից տղաների և աղջիկների տարեկան միջին առաջադիմությունը
Մաթեմատիկա 93,8% 93,7% 88.7%
ֆիզիկա 109,4% 94,7% 81.7%
Քիմիա 102% 87,5% 85%
Կենսաբանություն 87,6% 85,9 90.2%
Հաստատությունում սովորող ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը և տոկոսը /Ազգային փոքրամասնությունների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ/ 1

0,7%

2

1.1%

2

1,17

Հաստատությունում սովորողը ազգային փոքրամասնությունների երեխաների միջին տարեկան առաջադիմությունը 5,83 5,53
Աշակերտական խորհրդի անդամ ազգային փոքրամասնությունների երեխաների թիվը
Անվճար դասագրքեր ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը /անվճար դասագրքեր ստացող սովորողնորի տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ/ 10

7,4%

15

8%

Անվճար սնունդ ստացող սովորողների թիվը և տոկոսը/ անվճար սնունդ ստացող սովորողների տոկոսը հաշվարկել հաստատության սովորողների ընդհանուր թվի նկատմամբ
Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից սովորողների համար հաստատության իրականացրած սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը տվյալ ուս տարում 6 8
Հաստատության կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերի թիվը 8 10

 

Մաս 5. Համայնքային մասնակցություն

Աղյուսակ  30. Տվյալներ հաստատության գործունեությանը սովորողների մասնակցության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016ուստարի 2016-2017ուստարի
Դեպքերի թիվը,   երբ   սովորողները  մասնակցություն  են ունեցել  իրենց  վերաբերող  խնդրահարույց  հարցերի շուրջ  տնօրինության  կողմից  որոշումների   կայացմանը 10 12 100
Սովորողների   կողմից   առաջարկված   նոր նախաձեռնությունների  թիվը 15 17 18
Սովորողների կողմից կազմակերպած միջոցառումների թիվը

 

20 22 20
Իրենց հուզող հարցերի  վերաբերյալ սովորողների կողմից կազմակերպված   համաժողովների,    սեմինարների,

կլոր-սեղանների,   քննարկումների   թիվը

 

16 17 18
Նկարագրել, թե ինչպես է տնօրինությունը խթանում  սովորողների նախաձեռնությունները, օժանդակում դրանց իրագործմանը

 

Դպրոցի վարչական անձնակազմը մեծ ուշադրություն է դարձնում սովորողների նախաձեռնություններին, որոնք դպրոցական առօրյան առավել ակտիվ և հետաքրքիր են դարձնում: Համապատասխան բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում սովորողների ինքնավարության բարելավման, դպրոցի գործունեության կազմակերպմանը նպաստելու, անմիջականորեն իրենց վերաբերող հարցերի մասին սովորողների կարծիքի ազատ արտահայտումն ապահովելու և սովորողների իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ դպրոցի կանոնադրության դրույթների պահպանումը վերահսկելու նպատակով: Դպրոցի տնօրինությունը ձգտում է ապահովել սովորողների ակտիվ մասնակցությունը՝ դպրոցում  կարգուկանոնի պահպանմանը, առարկայական, արտադասարանական և արտադպրոցական միջոցառումների կազմակերպմանը՝ դրանով իսկ նպաստելով  սովորողների  ինքնավարությանը,  անհատի  ձևավորմանն ու կայացմանը:

 

Սովորողների մասնակցությունը իրենց վերաբերող խնդրահարույց հարցերի շուրջ տնօրինության կողմից ընդունած որոշումներին և դրանց կայացմանը մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

 

Նկարագրել   վերջին   3   տարում քննարկված    խնդրահարույց հարցերը  և  ընդունված որոշումները Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը՝  սովորողների ընդհանուր  թվի նկատմամբ Մեկնաբանություն
1.Աշակերտների շահագրգիռ ակտիվ մասնակցությունը  դպրոցի ներքին կարգապահական   կանոններում

նոր   կանոններ    սահմանելու

/հեռախոսների օգտագործման,  դասամիջոցների կազմակերպման մասին/ գործում:

04.09.2014թ. 65% Աշակերտներըակտիվքննարկեցինևներկայացրինիրենցառաջարկությունները,

որոնցհիմանվրադպրոցիներքինկարգապահականկանոններումկատարվեցինփոփոխություններ:

 

2. 7-րդ դասարանի տղաների միջև ծագած խնդիրների քննարկում, վերլուծում և անհրաժեշտ միջոցառումների  ձեռնարկում:

 

03.02.2015թ. 20% Արդյունքումանհրաժեշտհետևություններարվեցինպատճառների, մեղավորներիմասին, որոշվեցինայնխնդիրները,   որոնքպետքէ

համատեղլուծվեին:

3. 9-րդ դասարանի աշակերտուհու

վարքի,ընտանեկան և հոգեբանական խնդիրների քննարկում,անհրաժեշտ միջոցառումների ձեռնարկում:

 

17.02.2015թ. 5% Լուրջևանհրաժեշտքայլերձեռնարկվեցիննկատվածպրոբլեմներըվերացնելու,

աշակերտուհունօգնելու, նրա

խնդիրներըհետևողական

աշխատանքներովլուծելուևհաղթահարելուուղղությամբ:

 

Սովորողների կողմից առաջարկված նոր նախաձեռնությունները և նախաձեռնություններին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

 

Սովորողներիկողմիցառաջարկվածնորնախաձեռնություններըևնախաձեռնություններինմասնակցությունունեցածսովորողներիտոկոսը

 

Նկարագրել վերջին   3 տարում սովորողների      կողմից առաջարկված     նոր նախաձեռնությունները Ամսաթիվ Մասնակիցսովորողներիտոկոսը՝սովորողներիընդհանուրթվինկատմամբ

 

Մեկնաբանություն
1.Միջոցառում` «Ճանաչենք  մեր ազգային ժառանգությունը` Թարգմանչաց   տոն»: 07.10.2014թ. 28% Ազգայինմշակութայինևհոգևորավանդույթների, արժեքներիգնահատումևճանաչում:
2.Դպրոցամերձ  տարածքի խնամք: 15.10.2014թ. 94% Շաբաթօրյակ, աշնանայինծառատունկ:
3.Աշխատանքներ հաճախակի ուշացող   և  անհարգելի  բացակայող

աշակերտների հետ:

 

10.11.2014թ. 12% Այցելությունաշակերտների

տներ, հանդիպումներ, զրույցներ, աշխորհրդումքննարկումներ:

4.Ամանորյա   դիմակահանդես: 25.12.2014թ. 75% Շնորհալիաշակերտներիուժերովևմասնակցությամբ, տարբերերկրներինբնորոշամանորիդրվագներևպատկերներներկայացվեցին:
5.Սովորողների ձմեռային հանգստի և ժամանցի, էքսկուրսիաների կազմակերպում: 25.12.2014թ.

12.01.2015թ.

100% Աշակերտներըձմեռայինհանգիստըանցկացրեցին՝կազմակերպելովֆիլմերիդիտումներ, նպատակայինէքսկուրսիաներ:
6.Միջոցառում՝«Միսաք Մեծարենցի  հիշատակին»: 17.01.2014թ. 90% Աշակերտներըկարևորեցին, որորպեսանվանակիրդպրոցիաշակերտներ, իրենքհատկապեսպետքէշատլավճանաչենՄ.  Մեծարենցին,  սիրենևհիշեննրագործնուստեղծագործությունը:
7. Աջակցություն    աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանը`    հանդիպում ՀՀ ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական        ակադեմիան  ավարտած   դպրոցի

շրջանավարտների   հետ:

21.01.2014թ. 60% Նպատակնէրաշակերտներիմեջսերևհետաքրքրությունսերմանելհայկականբանակինկատմամբ, նպաստել, որնրանցմոտծնվիզինվորականիվեհկոչմաննարժանանալուձգտումևցանկություն:
8.Առողջ ապրելակերպին ուղղված միջոցառում` մրցումներ ձմռային խաղերից: 14.02.2014թ. 6% Սպորտլանդիաների,խաղերի, մրցույթներիկազմակերպում:
9.Միջոցառում`«Գարեգին Նժդեհի պատգամները»: 17.04.2014թ. 53% ՃանաչենքՆժդեհին,  նրապատգամները` հայմարդուկյանքիխորհուրդնուհավատամքըսերնէառհայրենիք:
10.Միջոցառում`«Հաղթական մայիս» 20.05.2014թ. 65% Աշակերտներըմեծսիրովևոգևորությամբներկայացրինհայժողովրդիհերոսականանցյալիէջերը,հիմնավորելովայնմիտքը, որհաղթանակըծնվումէմիասնությունից:
11.Աշխատանքներ հաճախակի ուշացող   և  անհարգելի  բացակայող

աշակերտների հետ:

 

15.10.2014թ.

 

11% Աշխորհրդումքննարկումներ, անհատականզրույցներ,

հետևողականվերահսկում

բացակայությունների

հանդեպ:

12.Շախմատային մրցաշարի կազմակերպում:

 

03.11.2014թ. 20% Աշակերտներիմեջսերևհետաքրքրությունսերմանելշախմատինկատմամբևնպաստել, որշատաշակերտներզբաղվենշախմատով,համագործակցել

շախմատիուսուցչիհետ:

 

13. «Հրաժեշտ աշնանը»  ձեռքի աշխատանքների և նկարների ցուցահանդես:

 

 

26.11.2014թ. 31% Նպատակնէրնպաստելդպրոցիսովորողներիգեղագիտականճաշակիդաստիարակությաննուզարգացմանը, սերևհետաքրքրությունսերմանելմշակույթինկատմամբ:
14.Ինտելեկտուալ մրցույթ 6-9 դասարանի աշակերտների միջև` «Գիտեք,  որ՞…» խորագրով:

 

 

 

14.02.2015թ. 27% Աշակերտներիմեջձգտումևցանկությունսերմանվեց

մշտապեսզբաղվելիրենցգիտելիքներիխորացմամբևինքնակրթությամբ, ծավալել

մրցակցությունգիտելիքներիշուրջ:

15.Աջակցություն հարևան միայնակ, տարեցներին, օգնություն` ձմեռային

աշխատանքներում:

15.01.1015թ. 18% Երեխաներըմաքրեցինդպրոցինհարևանտարեցբնակիչներիտանբակերը,փայտկոտրեցինևտեղադրեցին, կարգավորեցինվառարանները,  այդամենումցուցաբերելովհարգանք, ևակնածանքտարեցներինկատմամբ:
16.Միջոցառում` «Ինչպե՞ս ենք տիրապետում բնական և արհեստական աղետներից պաշտպանվելու գիտելիքներին ու կանոններին» թեմայով:

 

03.03.2015թ. 41% ՀամագործակցությունՄԿԱԳՏ-ի,    զինղեկիհետ,

աղետներիցպաշպանվելուկանոններիվերաբերյալաշակերտներինուսուցումևիրազեկում:

17.  Մեծ  եղեռնի   100- ամյակին նվիրված պատի թերթերի, անմոռուկների պատրաստում, այցելություններ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր: Ապրիլ

2015թ

91% Նպատակնէրդպրոցիսովորողներիմեջնպաստելայնգիտակցությանամրապնդմանը,  որհայժողովուրդըպահանջատերէիրխնդրինևաշխարհիցպահանջումէարդարությունևհատուցում:

 

18.Միջոցառում` «Մեծ հաղթանակի 70- ամյակը» խորագրով: 08.05.2015թ. 40% Աշակերտներըներկայացրինհայժողովրդիհերոսականևպանծալիմասնակցությունըֆաշիզմիդեմտարածհաղթանակինևցույցտվեցինսերունդներիշարունակվողհերոսությունընաևմերժամանակներում:

 

19.Նոր ուսումնական տարվա բացման կապակցությամբ դպրոցի մերձակա տարածքի շաբաթօրյակ: 31.08.2016թ. 95 % Աշակերտներըցուցաբերեցինբարձրակտիվություն, որիշնորհիվդպրոցիմերձակատարածքընույնպեսմաքուրևտոնականդարձավ:

 

20.Գիտական դաս-միջոցառում.

<<Տիեզերական աղբ>>

18.09.15թ. 20% Աշակերտները ներկայացրեցրին տիեզերքի նվաճումները և նրանից բխող բացասական հետևանքները հանգելով խնդրի առաջացմանը և նրա լուծման ուղիներին։
21. Միջոցառում.<< Անկախության ուղին>>

 

22.09.2015թ. 95% Ներկայացվեց անկախության ուղին՝ ապահովելով ուսուցման ու դաստիարակության միասնությունը
22.Կինոդում.<< Ծովից-ծով Արմենիա>>

Հանդիպում ֆիլմը ստեղծողների հետ։

23.09.2015թ. 20% Ֆիլմը վավերագրական էր։ Նպատակն էր աշակերտներին սովորեցնել երբեք չվախենալ դժվարություններից և հասնել այն նպատակին, որը դրված կլինի յուրաքանչյուրի առջև։

Գերնպատակը՝ չմոռանալ հայրենին, ու հպարտանալ անցյալով ու խրոխտ շարժվել դեպի ապագա։

23. Առողջ  ապրելակերպին ուղղված միջոցառում` «Սպորտը մեր կյանքում» խորագրով:

 

 

01.10.2015թ. 35% Կազմակերպվեցսպորտայինառաջնությունսպորտիտարբերձևերից,    աճեցհետաքրքրությունըսպորտինկատմամբ, ծավալվեցառողջմրցակցութուն:
24. << Իմ ջերմ ու բարի Երևան>>

Շքերթ, զբոսանք Երևանով /1-ին մաս/

 

11.10.15թ. 35%

 

Սիրո, ուշադրության  ու հպարտության ձևավորում մայրաքաղաքի հանդեպ։
25.Ուսուցչի տոնին նվիրված միջոցառման կազմակերպում: 05.10.2015թ. 22% Գնահատվեց ուսուցչի բարձր դերն ու վաստակը սերունդների կրթությաև և դաստիարակության պատասխանատու գործում:
26.Վազքի մրցույթ 6-9 դասարանի աշակերտների միջև: 08.10.2015թ. 40% Առողջ ապրելակերպին ուղղված առաջնության կազմակերպում:
27. << Իմ ջերմ ու բարի Երևան>>

Դաս-ցերեկույթ

13.10.15թ. 38%

 

Սիրո, ուշադրության  ու հպարտության ձևավորում մայրաքաղաքի հանդեպ։
28.Աշնանային արձակուրդների ընթացքում սովորողների հանգստի, ժամանցի կազմակերպում: հոկտեմբեր 90% Մշակութային օջախների, թանգարանների,կինոֆիլմերիդիտումներ,  էքսկուրսիաներ:
29.Միջոցառում.  <<Եկեք փրկենք երկրագունդը>> 20.11.15թ. 70% Աշակերտները իրենց գիտելիքների անսպառ պաշարով ներկայացրեցին այն խնդիրները, որը  անհանգստացնումէր նրանց կոչ անելով առավելագույնս սիրել ու պահպանել մարդկության միակ օրրանը։
30.Մասնակցություն   Dasaran.am-ի կողմից հայտարարված  «Դպրոցի  ամանորյա  ձևավորում»  խորագրով մրցույթին: 24.12.2016թ. 100% Դպրոցի աշակերտների,  ծնողների և ուսուցիչների հետ համատեղ կազմակերպվեցին ամանորյա տոնական ձևավորման աշխատանքներ:
31.Հերթապահության սահմանում  բարձր դասարանի աշակերտների կողմից: 12.02.2016թ. 25% Դասամիջոցներին դպրոցի հարկերում ևբուֆետում մշտական հերթապահության սահմանում:
32.Մրցույթ-վիկտորինա

<<Ամենից լավ ես գիտեմ իմ մայրենին>>

22.02.16թ. 60% Խանդավառությունը մեծ էր, արդյունք գոհացուցիչ
33. Առողջ  ապրելակերպին ուղղված միջոցառում` «Սպորտը մեր կյանքում» խորագրով:

 

 

 

25.03.2016թ. 65% Կազմակերպվեց սպորտային առաջնություն սպորտի տարբեր ձևերից,    աճեց հետաքրքրությունը սպորտի նկատմամբ, ծավալվեց առողջ մրցակցութուն:
34. Համերգային ծրագիր  նվիրված գեղեցկության ու մայրության տոնին 07.04.16թ 72% <<Մայր>>-

Ամեն ինչ է ասված այս բառով՝

Սեր, նվիրում, հոգատարություն, անսխալ խրատ ու դաստիարակություն, անվտանգություն ու խաղաղություն

35.Արտադպրոցական միջոցառումներ հունիս 95% Բազմաբնույթ
Սովորողների կողմից կազմակերպված միջոցառումները և միջոցառումներին մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը.

 

Նկարագրել   վերջին   3 տարում սովորողների   կողմից կազմակերպված միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակիցսովորողներիտոկոսը՝սովորողներիընդհանուրթվինկատմամբ Համադպրոցական

կամդասարանային

 

 

 

 

 

 

1.Շաբաթօրյակներ Սեպտեմբեր

ապրիլ

100% համադպրոցական
2.Համերգ՝ նվիրված ՈՒսուցչի տոնին

 

01.09.2014թ. 100% համադպրոցական
3. Միջոցառում   ճանապարհային

երթևեկության  կանոնների  մասին

15.10.2014թ. 35% համադպրոցական

 

4.Մասնակցություն համացանցային ստորագրահավաքի` «Հայոց Անին վտանգված է»… 11.11.2014թ. 25% դասարանային
5. Միջոցառում` «Բինկյանի  մեծ ու

հանճարեղ պատանին»

05.12.2014թ. 65% համադպրոցական

 

6.Միջոցառում` «Թվերի բարդ և զարմանահրաշ  աշխարհում» 26.01.2015թ. 71% համադպրոցական

 

7. Համո  Սահյանի   100-ամյակին

նվիրված   ասմունքի   մրցույթ

20.02.2015թ. 41% համադպրոցական
8. Կլոր-սեղան`գիրք թե՞համացանց 12.03.2015թ. 31% համադպրոցական

 

9. Վերջին  դաս 01.04.2015թ. 35% դասարանային

 

 

10. Գիտելիքի և դպրության տոն 07.04.2015թ. 40% համադպրոցական

 

11.Հայ–ռուսական  երգի մրցույթ

 

16.04.2015թ. 80% համադպրոցական

 

12.Առողջ ապրելակերպին ուղղված սպորտային միջոցառումներ

 

23.04.2015թ. 71% համադպրոցական

 

13.Մեծ աղետից  25-տարի  անց 25-30/04.15թ. 91% դասարանային

 

50.   Միջոցառում` «Հաղթական հզոր բանակ» խորագրով

 

08.05.2015թ. 70% համադպրոցական

 

15. Մայրենիի  օր 11.10.2015թ. 44% համադպրոցական
16. Ամոռուկների պատրաստում 26.11.2015թ. 60% համադպրոցական
17.Թռչունների միջազգային օրվա կապակցությամբ թռչնաբների պատրաստում, տեղադրում դպրոցի    դպրոցամերձ այգում

 

18.12.2015թ. 50% դասարանային
18. Ավետման  տոն 25.12.2015թ. 35% համադպրոցական

 

19.Միջոցառում`«Պատմության ահեղ        դատաստանի   առաջ»

 

19.02.2016թ. 35% համադպրոցական
20.Միջոցառում` «Հիշու´մ ենք և  պահանջու´մ»…

 

06.03.2016թ. 80% համադպրոցական
21.Աշակերտների ացելություններ  Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր

 

05.04.2016թ. 30% համադպրոցական
22.Մեծ հայրենականի հերոսական տարեգրությունից 11.05.2016թ. 45% համադպրոցական
23.Էրեբունի – Երևան` 2796,  քայլերթ, ցուցահանդեսի  բացում

 

հունիս-2016թ. 80% դասարանային
24.Միջոցառում` «Ոսկե աշունը Հայաստանում»  խորագրով Սովորողներիմասնակցությունըհաստատությաններքինկարգապահականկանոններիմշակմանըևմասնակցությունունեցածսովորողներիտոկոսը

 

60% համադպրոցական
25.Այլընտրանքային, ամանօրյա տոնածառների  մրցույթ

 

Ամսաթիվ Մասնակիցսովորողներիտոկոսը՝սովորողներիընդհանուրթվինկատմամբ

 

Մեկնաբանություն
26.Ամանորյա   դիմակահանդես

 

01.09 2014թ.

ուստարվաընթացքում

61% Աշակերտներիակտիվնախաձեռնությամբբուֆետում, հարկերումդասամիջոցներինսահմանվելէմշտականհերթապահություն:
27.Վիկտորինա-մրցույթ`«Կարդում ենք  Թումանյան…» խորագրով 04.09.2014թ. 65% Աշակերտներիակտիվմասնակցությամբներքինկանոններումկատարվեցինփոփոխություններ
28. «Ձոն` կանանց և մայրերին»

 

18.10.2014թ. 46%

 

Հսկողություննիրականացրելէաշակերտականխորհուրդը, բարձրացելէսովորողներիպատասխանատվությունը:
29.Թատերական փառատոն` «Խաղում և ներկայացնում ենք շարադներ…» 12.12.2014թ. 12% Կարգապահությանխրախուսմաննպատակովտարվողհետևողականաշխատանքներըտալիսենարդյունքներ, զգալիորենպակասելենանհարգելիբացակայողաշակերտները:

 

30.Միջոցառում նվիրված մայիսյան   եռատոնին՝«Անկախության դժվարին ճանապարհով» 09.02.1015թ.

13.03.2016թ.

 

66%

85%

 

Տարատեսակմրցույթները

նպաստումենաշակերտների

ակտիվությանբարձրացմանը,

քաղաքացիականակտիվդիրքորոշմանձևավորմանը:

31.Էքսկուրսիաներ Հայաստանի տարբեր      պատմա-մշակութային

հուշարձաններ

Ամսաթիվ Մասնակիցսովորողներիտոկոսը՝սովորողներիընդհանուրթվինկատմամբ Մեկնաբանություն
Սովորողների մասնակցությունը հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների մշակմանը և մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը

 

10.10.2014թ. 35% Աշակերտականխորհրդիանդամներիակտիվևանմիջականմասնակցությամբ

լայնքննարկումներ:

Նկարագրել  վերջին  3 տարում հաստատության    ներքին կարգապահական    կանոնների մշակմանը   սովորողների մասնակցության    դեպքերը 11.12.2014թ. 14% Դպրոցիաշակերտականինքնավարությանխնդիրներիևկատարելագործմանուղիներիմասինտեսակետներ:
1.Դպրոցում աշակերտական հերթապահության սահմանում 18.11.2014թ. 35% Անհրաժեշտէևպետքէմիշտ

մեկըմյուսինկատմամբլինելհամբերատարևհանդուրժող:

2.Աշակերտների շահագրգիռ ակտիվ մասնակցությունը դպրոցի  ներքին կարգապահական կանոններում նոր    կանոններ     սահմանելու

/հեռախոսների ճիշտ օգտագործման,

դասամիջոցների կազմակերպման/ գործում:

 

26.09.2014թ. 25% Զրույցևկարծիքներիազատփոխանակումդպրոցիկյանքումաշակերտներիդերիբարձրացմանուղիներիմասին:
3.Դասասենյակների  ամենօրյա մաքրության, սանիտարական վիճակի ուսումնասիրություն և վերահսկման հարցերի  քննարկում:

 

10.02.2015թ. 28% Գիտակցականմոտեցում

դրսևորենքշրջապատողաշխարհինկատմամբ:

 

4.Աշակերտական  խորհրդի դերի բարձրացումը հաճախակի ուշացող և անհարգելի շատ բացակայող      աշակերտների խնդիրները լուծելու ուղղությամբ կազմակերպվող և տարվող   աշխատանքներում:

 

15.05.2015թ. 40% Աշակերտներիմեջսերմանելսերևպարտքիգիտակցումդեպիիրդպրոցը, կրթելևդաստիարակելնվիրում, արժանապատվությունև

պատասխանատվություն:

 

5.Մրցույթների կազմակերպում` «Ամենակարգապահ դասարան»,   «Ամենամաքուր  դասարան»,

 

 

 

 

22.05.2016թ. 89%

 

աշակերտների

ակտիվությանբարձրացում ուսումնադաստիարակչական գործընթացում

Թվարկել   վերջին    3  տարում սովորողների    կողմից կազմակերպված   սեմինարները, համաժողովները,քննարկումները, կլոր-սեղանները,    նշել դրանց թեմաները 25.05.2016թ. 75% Գեղագիտական դաստիարակության ամրապնդում, սեր բնության նկատմամբ
50.   «Աշակերտների իրավունքներն ու   պարտականությունները» թեմայով

կլոր-սեղան

10.10.2013թ. 35% Աշակերտական խորհրդի անդամների ակտիվ և անմիջական մասնակցությամբ

լայն քննարկումներ:

2.«Աշակերտական ինքնավարության

կատարելագործման ուղիները» թեմայով բանավեճ

11.12.2013թ. 14% Դպրոցի աշակերտական ինքնավարության խնդիրների և կատարելագործման ուղիների մասին տեսակետներ:
3.Կլոր-սեղան ուսուցիչների հետ` «Հանդուրժողականություն և ազատ համագործակցություն»  թեմայով 18.11.2013թ. 35% Անհրաժեշտ է  և  պետք  է միշտ

մեկը մյուսի նկատմամբ լինել համբերատար և հանդուրժող:

4.Համաժողով «Աշակերտակենտրոն դպրոց» թեմայով 26.09.2014թ. 25% Զրույց և կարծիքների ազատ փոխանակում դպրոցի կյանքում աշակերտների դերի բարձրացման ուղիների մասին:
5.«Լինենք  իրազեկ, լինենք  առողջ»

 

10.02.2015թ. 28% Գիտակցական    մոտեցում

դրսևորենք շրջապատող աշխարհի  նկատմամբ:

 

6.Կլոր սեղան` «Դպրոցն իմ տունն է» թեմայով

 

15.05.2015թ. 40% Աշակերտների մեջ սերմանել սեր և պարտքի գիտակցում դեպի իր դպրոցը, կրթել և դաստիարակել նվիրում, արժանապատվություն   և

պատասխանատվություն:

 

7. Համադպրոցական մրցույթ«Լավագույն   աշակերտ» 22.05.2016թ. 89%

 

աշակերտների

ակտիվության բարձրացում ուսումնադաստիարակչական գործընթացում

8. Համադպրոցական նկարչական մրցույթ «Բնությունն իմ աչքերով» 25.05.2016թ. 75% Գեղագիտական դաստիարակության ամրապնդում, սեր բնության նկատմամբ

Դպրոցի սովորողները  հիմնականում ակտիվ մասնակցություն են  ցուցաբերում ներդպրոցական     առօրյային:  Առավել ակտիվ  և  նախաձեռնող  է  դպրոցի  աշակերտների  41%-ը,  որոնք  կազմում   են   6-9 դասարանների աշակերտները:  Տարրական  դասարանների  աշակերտները  ակտիվորեն  մասնակցում են  տարաբնույթ միջոցառումներին, իսկ միջին դպրոցի աշակերտները՝ նաև դպրոցի  կառավարմանը  վերաբերող տարբեր գործընթացներին:  Անհրաժեշտ  է մշտական  ուշադրություն դարձնել  և   բարելավել  աշակերտական   ինքնավարության  զարգացմանը,  դպրոցի   աշխորհրդի գործունեությանը, նպաստել  անմիջականորեն իրենց  վերաբերող հարցերի մասին աշակերտների  կարծիքի   ազատ   արտահայտումն   ապահովելուն,   կատարելագործել  և  խթանել   դպրոցական       միջավայրի   դաստիարակչական   դրական   և   վճռորոշ   ազդեցության  բարձրացմանը:

 

Աղյուսակ 31. Տվյալներ հաստատության աշակերտական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած քայլերը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1.       Աշակերտական համաժողով 2014-2015ուստարի

04. 09. 14թ

 

163

100%

Համաժողովի հրավիրումով դրվում է աշխորհրդի և դասարանային խորհուրդների ձևավորման հիմքը
2.       Նախաձեռնող խմբի ստեղծում 04. 09. 14թ 4

2,45%

Կազմակերպում է աշխորհրդի ընտրությունները
3.       Աշխորհրդի հանձնախմբերի ձևավորում 12. 10. 14թ 15

9, 2%

Ձևավորվում են հանձնախմբերը և ընտրվում հանձնախմբերի համակարգողներ
4.       Աշխորհրդի նախագահի ընտրություն 16. 10. 14թ 98

68,8%

Համակարգում է աշխորհրդի աշխատանքները
5.       Մասնակցություն դպրոցական և արտադպրոցական աշխատանքներին Ուստարվա ընթացքում 15

18,3%

Առաջարկվում են ծրագրեր
6.       Աշակերտական համաժողով 2014-2015ուստարի

03. 09. 14թ

 

134

100%

Համաժողովի հրավիրումով դրվում է աշխորհրդի և դասարանային խորհուրդների ձևավորման հիմքը
7.       Նախաձեռնող խմբի ստեղծում 03. 09. 14թ

 

4

2, 97%

Կազմակերպում է աշխորհրդի ընտրությունները
8.       Աշխորհրդի հանձնախմբերի ձևավորում 07. 10. 14թ 15

19,33%

Ձևավորվում են հանձնախմբերը և ընտրվում հանձնախմբերի համակարգողներ
9.       Աշխորհրդի նախագահի ընտրություն 17. 10. 14թ 93

69, 4%

Համակարգում է աշխորհրդի աշխատանքները
10.    Մասնակցություն դպրոցական և արտադպրոցական աշխատանքներին Ուստարվաընթացքում 15

19,3%

Առաջարկվում են ծրագրեր
11.    Աշակերտական համաժողով 2015-2016ուստարի

04. 09. 15թ

 

163

100%

Համաժողովի հրավիրումով դրվում է աշխորհրդի և դասարանային խորհուրդների ձևավորման հիմքը
12.    Նախաձեռնող խմբի ստեղծում 04. 09. 15թ 4

20%

Կազմակերպում է աշխորհրդի ընտրությունները
13.    Աշխորհրդի հանձնախմբերի ձևավորում 25. 09. 15թ 18

11%

Ձևավորվում են հանձնախմբերը և ընտրվում հանձնախմբերի համակարգողներ
14.    Աշխորհրդի նախագահի ընտրություն 16. 10. 15թ 93

55%

Համակարգում է աշխորհրդի աշխատանքները
15.    Մասնակցություն դպրոցական և արտադպրոցական աշխատանքներին Ուստարվաընթացքում 18

11%

Առաջարկվում են ծրագրեր
Աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով. Աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները` սովորողների միջև ծագած վեճերին և խնդիրներին լուծում տալու նպատակով.
Նկարագրել աշակերտական խորհրդի կողմից ձեռնարկած միջոցառումները (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Աջակցություն ստացած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1.Սովորողների կարգապահության , հաճախումների և ուսումնական առաջընթացի բարելավման մասին։ 04.11.13թ. 15

18,3%

 

Թիվ մեկ խնդիր համարվող կարգապահության պահպանման համարառաջարկվեցին մի շարք լուծւմներ
2.Կլոր սեղան.

<<Դպրոցն  իմ տունն է>>

16.04.14թ. 135

100%

Աշակերտներիմեջսերմանելսերևպարտքիգիտակցումդեպիիրդպրոցը, կրթելևդաստիարակելնվիրում, արժանապատվությունևպատասխանատվություն, նախաձեռնվել են որոշակի քայլեր կարգախոսին միշտ հետևելու համար:

 

3.Սովորողների կարգապահության , հաճախումների և ուսումնական առաջընթացի բարելավման մասին։ 07.11.14թ. 15

18,3%

 

Ամենորյա հաշվառումների միջոցով պահպանել կարգապահական նորմերը
4.Զրույց հոգեբանի հետ 20.02.15 67

50%

Հոգեբանի և մանկավարժների միջոցով քննարկվել է խնդիր ունեցող որոշակի աշակերտների հարցը, փորձելով գտնել դրանց լուծման ուղիները
5.Աշակերտների իրավունքների և պարտականությունների տեղեկացում 10.12.2015 100

61,34թ.

Ստեղծվել է վահանակ.

Տեղեկացվել են իրենց պարտականությունների և իրավունքների մասին

6.Զրույց ոստիկանի հետ 03.03.16թ. 65

39,8%

Ոստիկանի միջոցով տարվել են կոնֆլիկտների հաղթահարման ուղղված աշխատանքներ , ինչպես նաև զրույցներ կյանքի հմտություններին ուղղված
7.<<Ինչպես ենք կիրառում ճանապարհային երթևեկության կանոնները>>  թեմայով /4-րդ դասարան/։

 

13.04.17 55

32%

Դասն ունեցավ ճանաչողական, ուսուցողական մեծ նշանակություն
8.Քննարկում աշխորհրդում պարբերաբար
Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները., ներառյալ՝ աշակերտական խորհրդի կողմից կազմակերպված շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները և դրանց հաճախականությունը և թիվը. Աշակերտական խորհրդի կողմից նախաձեռնած միջոցառումները., ներառյալ՝ աշակերտական խորհրդի կողմից կազմակերպված շաբաթօրյակները, հաստատության և դպրոցամերձ տարածքի մաքրման աշխատանքները և դրանց հաճախականությունը և թիվը.
Միջոցառումը (վերջին 3 տարում) Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների թիվը և տոկոսը Համադպրոցական

կամդասարանային

1Շաբաթօրյակներ 27.08.2013թ. 65

50%

Դասարանային
2. Ձմեռային խաղեր 10.12. 13թ. 80

59,25%

Համադպրոցական
3.Շաբաթօրյակներ 10.09.2014թ 65

50%

Դասարանային
4. Շաբաթօրյակներ 20.04.2015թ 65

50%

Դասարանային
5.Դասարանների մաքրության ամենշաբաթյա ստուգում 134

100%

Համադպրոցական
6.ՀՀ անկախության օրվա միջոցառում 20.09.2014թ 134

100%

Համադպրոցական
7.Համաժողով «Աշակերտակենտրոն դպրոց» թեմայով 26.09.2014թ. 34

25%

Համադպրոցական
8.Հ.Սահյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառում 10.11.2014թ 10

12%

Համադպրոցական
9.Էրեբունի-Երևան տոնակատարություն 16.10.2014թ 20

15%

 

Համաքաղաքային
10.Երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառում 5.12.2014թ 45

33.55%

 

Դասարանային
11.Ամանորյա միջոցառումներ 22.12.2014թ 134

100%

Համադպրոցական
12.«Լինենք  իրազեկ, լինենք  առողջ»

 

10.02.2015թ. 37

28%

Համադպրոցական
13.Ամոռուկի պատրաստում դասարաններում 3.03.2015թ 163

 

100%

Համաքաղաքային
14.Միջոցառում նվիրված Ա.Օզանյանին 25.02.2015թ 10

6,1%

 

աշխորհուրդ
15.Մայրության տոնին նվիրված միջոցառում 6.04.2015թ 20

12,2%

 

Դասարանային
16.Այցելություն Ծիծեռնակաբերդ 20.04.2015թ 53

32,5%

Համաքաղաքային
Աշխորհրդի տեղեկատվական հանձնախումբ.

50.   Մանկապատանեկան ամսագրի թողարկում.<<Յուպիտեր>>

 

16.12.15թ. 8

5%

Համադպրոցական
Մրցույթ-վիկտորինա

18.<<Ամենից լավ ես գիտեմ իմ մայրենին>>

22.02.16թ. 97

60%

Համադպրոցական
.Աշխորհրդի ռազմահայրենասիրական և սպորտի հանձնախումբ.

19Բազկամարտի մրցույթ

 

20.03.16 թ. 110

67,4%

Համադպրոցական
.Աշխորհրդի մշակույթի և ուսումնադաստիարակչական հանձնախումբ.

20 Նկարչության մրցույթ-ցուցահանդես նվիրված գեղեցկության ու մայրության տոնին։

21.Թղթե քանդակների ցուցահանդես

 

 

07.04.16թ.

 

23.05.16թ.

 

 

73                          45%

27                             17%

 

Համադպրոցական

Աշխորհրդի մշակույթի հանձնախումբ.

22.Համերգային ծրագիր  նվիրված գեղեցկության ու մայրության տոնին։

 

07.04.16թ  130                           80% Համադպրոցական
Աշխորհրդի բնապահպանության հանձնախումբ.

23. Մրցույթ.<<Պատանի  բնագետ>>

 

 

 

17. .05.16թ 43                        26% Համադպրոցական
Աշխորհրդի ուսումնադաստիարակչական հանձնախումբ.

24.Այցելություն, հանգանակություն և համերգային ծրագրի ներկայացում <<Սոս մանկական գյուղի>> երեխաներին

11.06. 16թ 30                       18% Աշխորհրդի կողմից ձեռնարկված ու կազմակերպված համադպրոցական բարեգործական ծրագիր
25.<< Հայ գրչության վարպետները>> 14.10.2016 65

38,3%

Հիանալի ցերեկույթ՝ նվիրված Թարգմանչաց տոնին
26. <<Մեր հավերժության բանալին մեր ձեռքերում է>> 17.02.17 25

15%

Ուսանելի ցերեկույթ՝ նվիրված գրքի տոնին
27. <<Օ~ գրքերի աշխարհը տիեզերք է անեզր>> 17.02.17 52

37%

Գողտրիկ ցերեկույթ գրադարանում՝ նվիրված  ամենայն հայոց բանաստեղծին և Գրքի ու Մայրենիի օրվան
28. Միջոցառում նվիրված մայրենիին.  <<Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն հայերենն է>>  խորագրով: 19.02.17 110

64%

Գրագետ, ուսանելի, խրատական, տպավորիչ միջոցառում
29. ,,Այբբենարանը մեր հայոց, ոսկե դուռն է մեր գրոց>> խորագիրը կրող միջոցառում

 

 

14.03.2017 35

20,2%

Մեր դպրոցի արդեն գրաճանաչ ու տառաճանաչ դարձած փոքրիկները  մեծ շուքով ու հպարտությամբ ցուցադրեցին իրենց ստացած գիտելիքները, խոստանալով  չկորչել գիտելիքների լաբիրինթոսում և հայրենիքի համար պիտանի մարդ դառնալ:

Աշխորհրդի աշխատանքներն   այս ուստարում կազմակերպվել են ըստ ծրագրի և հստակ լկանոնակարգված պլանների, որոնք անցել են լայն քննարկում և հրապաևակվել ու հաստատվել: Առիթների դեպքում արվել են նոր փոփոխություններ,այդ ընթացքում շատ ակտիվ է եղել աշխորհրդի նախագահի դերը, ով ստեղծագործող է, նախաձեռնող և կարողանում է ճիշտ համակարգել մասնախմբերի աշխատանքները: Կազմակերպվել են ուսանելի, ճանաչողական նշանակություն ունեցող զրույցներ, կլոր սեղաններ, մրցույթներ, ցերեկույթներ, ըստ այդմ աշխորհրդի աշխատանքը գնահատվում է լավ:

 

Աղյուսակ  32.   Տվյալներ   հաստատության ծնողական խորհրդի գործունեության վերաբերյալ

Ցուցանիշ 2014-2015 ուստարի 2015-2016 ուստարի 2015-2016

ուստարի

Սովորողների       ուսումնադաստիարակչական գործընթացի  վերաբերյալ  ծնողական  խորհրդի  կողմից տնօրինությանը   ներկայացրած    առաջարկությունների թիվը   և   ընդունված   առաջարկների    տոկոսը ներկայացվածի   նկատմամբ. 4

100%

 

5

100%

 

5

100%

Ծնողական   խորհրդի   կողմից   տվյալ     ուստարում կազմակերպված   միջոցառումների՝      հանդեսների, հավաքների,   երեկույթների,     էքսկուրսիաների, ճանաչողական    այցերի,    ժողովների   և   այլնի  թիվը 19 25 30
Ծնողական   խորհրդի   կողմից      ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ այլ  տույժեր  կիրառելու   և  նմանատիպ   առաջարկների թիվը 4 4 5
Ծնողական    խորհրդի        հանդիպումների հաճախականությունը՝   դրանց  թիվը    1    ուստարվա ընթացքում 8 8 8
Ծնողական    խորհրդի   կողմից     հաստատության ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից աջակցություն   ստացող   սովորողների   տոկոսը  տվյալ ուստարում 10%

 

 

12%  

15%

Սովորողների   արտադպրոցական    և արտադասարանական աշխատանքներում ներառված ծնողների տոկոսը.                              45%   47% 48%
Ծնողների   տոկոսը,   որոնք   օգտվում   են http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, և այլ կրթական կայքերից, ինչպես  նաև   հաստատության                                                  79%                                92% 93%
Սովորողների  ուսումնադաստիարակչական  գործընթացի   վերաբերյ\ալ   ծնողական խորհրդի կողմից տնօրինությանը   ներկայացրած   առաջարկությունները Սովորողներիուսումնադաստիարակչականգործընթացիվերաբերյ\ալծնողականխորհրդիկողմիցտնօրինությանըներկայացրածառաջարկությունները
Նկարագրել վերջին  3 տարում  սովորողների   ուսումնադաստիարակչական   գործընթացի վերաբերյալ  ծնողական    խորհրդի    կողմից տնօրինությանը     ներկայացրած առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկներիքննարկմանը

մասնակիցծնողներիթիվը

Մեկնաբանություն
1.Լավագույն   ուսուցիչներին   խրախուսելու առաջարկ: 15.09.2014թ. 16 Բարեխիղճաշխատանքիխրախուսում:
2. Ծնող-դպրոց     կապի    ամրապնդման նպատակով  առաջարկվել  է  կազմակերպել    ծնողների     հետ       հանդիպման     օրեր` յուրաքանչյուր     շաբաթը     մեկ     անգամ            / ուրբաթ/,  հանդիպել  դասղեկների   հետ, տեղեկանալու      իրենց      երեխաների հաճախումների,  վարքի, առաջադիմության արդյունքների մասին: 17.03.2014թ. 15 Ծնողներըկարողենուսուցիչներիհետքննարկելիրենցերեխաներիհետկապվածհարցերը,       արագարձագանքել

ծագածպրոբլեմներիլուծմանը:

3.Ծնողական   համայնքի   գիտելիքները

դաստիարակության խնդիրների վերաբերյալ խորացնելու և հարստացնելու նպատակով առաջարկվել է ստեղծել մշտական գործող

«Ծնողական  համալսարան»,  ուսուցիչների հետ համատեղ լուծել դպրոցի ուսումնական

և  դաստիարակչական   գործընթացին

վերաբերող հարցերը:

15.10.2014թ. 20 Համալսարանիպարապմունքների

միջոցովխորացվումենծնողներինորգիտելիքներըսեռային,    տարիքայինխնդիրների, առանձնահատուկևհոգեբանականայլ

պրոբլեմներիևդրանցհաղթահարմանուղիներիմասին:

4. Ֆիզկուլտուրայի   դասաժամերը    ավելի հետաքրքիր  և  հագեցած լինելու  համար մարզադահլիճի    սպորտային  գույքի նորացման  առաջարկ: 12.11.2014թ. 19 Ծնողներըակտիվորենկազմակերպեցինմարզադահլիճիհատակիվնասվածմասիվերանորոգում, նորփոքրարժեքգույքիձեռքբերում:
5. Ֆիզկուլտուրայի   դասերի     որակի    և արդյունավետության    բարձրացման նպատակով   ընտանեկան  սպորտլանդիայի կազմակերպում: 24.02.2015թ. 20 Ստեղծվեցինընտանեկանթիմերևկազմակերպվեց

սպորտլանդիա:

6. Ներքին  կարգապահական  հարցերում դպրոցին աջակցություն ցուցաբերելու մասին: 17.09.2015թ. 26 Ծնողներըմշտապեստեղյակևհաղորդակիցենդպրոցիներքինկյանքին, անցուդարձինևակտիվաջակցությունենցուցաբերումբոլոր

խնդիրներիլուծմանը:

7.Դպրոցի 2014-2015 ուստարվա ներքին   գնահատման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն  և աջակցություն: 25.04.2016թ. 85 Ծնողներըմշտապեսակտիվմասնակցելով

դպրոցիկյանքինևգործունեությանը, իրենցգործունդերնունենդպրոցիգործունեությանայսկամայնոլորտիվերաբերյալտրվածգնահատականներին:

Ծնողական  խորհրդի  կողմից  տվյալ   ուստարում       կազմակերպված  միջոցառումները՝  (հանդեսներ, հավաքներ, երեկույթներ, էքսկուրսիաներ,  ճանաչողական  այցեր  և  այլն,  մասնակից  ծնողների թիվը և սովորողների տոկոսը,
Նկարագրել  վերջին     3 տարում ծնողական    խորհրդի      կողմից կազմակերպված    միջոցառումները Ամսաթիվ Մասնակից ծնողների թիվը

և սովորողների տոկոսը

Ծնողական ներդրումների չափը
1.Գրի  և  դպրության տոն:

 

01.09.2014թ. 123

100%

Ծնողներըմասնակցեցինևողջունեցինգրիևդպրությանտոննունորուսումնականտարվաբացումը:
2. Միջոցառում ` «Անկախության

ճանապարհով»:

22.09.2014թ. 29

95%

Ծնողներըակտիվորենմասնակցեցինհանդեսին,    ապահովեցինդահլիճի

ձևավորումը:

3. 1- ին  դասարանի   աշակերտների    համար  էքսկուրսիայի կազմակերպում   դեպի Օշական: 22.05.2014թ.

 

12

100%

Ծնողներըապահովելէին

փոխադրամիջոցներըևսովորողներիհետմիասինհաղորդակցվելմերազգայինանմահարժեքներին:

4. Էրեբունի-Երևան  տոնին   նվիրված միջոցառումների     կազմակերպում` ցուցահանդեսի  բացում,  այցելություն   թանգարաններ  /Էրեբունի,    Երևանի պատմության/, մասնակցություն տոնին նվիրված քայլերթին: 12.10.2014թ. 15

80%

Աջակցելևանձամբմասնակցելենբոլոր

միջոցառումներին,ապահովելտրանսպորտայինծախսերը:

 

5.  Ձմեռային      արձակուրդների ընթացքում կինոդիտումների, ձմեռային   խաղերի   մրցումների  կազմակերպում,   թանգարանների  այցելություններ: 25.12.2014թ.10.01.2015թ.

 

23

71%

Ծնողներըապահովելենփոխադրամիջոցներըևուղեկցելսովորողներին:

 

6.  Հայոց   բանակի    ծննդյան   օրվա  կապակցությամբ   միջոցառում`

« Հաղթական  բանակ»  խորագրով:

29.01.2015թ. 36

100%

Ողջույնիխոսքասացինբանակումծառայողդպրոցինախկինսաներիծնողները, հնչեցիներգեր,  երախտիքի, սիրոևերախտագիտությանխոսքեր՝ուղղվածմերհաղթականբանակին:
7.Հայոց  ցեղասպանության  100-ամյա տարելիցին  նվիրված    անմոռուկների պատրաստում:

Այցելություն  Մեծ  եղեռնի  զոհերի հուշահամալիր  և  ցեղասպանության թանգարան:

13.04.2015թ. 50

100%

Աջակցելենդպրոցին՝թղթերձեռքբերելուհամար, օգնելենսովորողներինև

դասղեկներին՝ձևավորելուանմոռուկներ,պատրաստելուկրծքանշաններ:

7. Միջոցառում` « Սովորենք   ապահով   քայլել  համացանցում» : 27.10.2015թ.

 

14

72%

Ծնողներըգիտելիքներձեռքբերեցինայնմասին.  Ինչպեսմենքհմուտկարողանանքօգտագործելհամացանցումանվտանգլինելուկանոններըևայդսովորեցնենքմերերեխաներին:
8. Դպրոցի    ամանորյա    տոնական զարդարում,  ամանորյա  տոնածառի  և դիմակահանդեսի  կազմակերպում: 25.12.2015թ.

 

35

97%

Աջակցելենդպրոցիսրահիձևավորմանը, սովորողներինապահովելեննյութերով, բեմականհագուստովևդիմակներով, հանդեսենեկելբեմականկերպարներով:

 

9. Ինտելեկտուալ  մրցույթ  «Գիտելիքը գանձ  է»  թեմայով: 03.02.2016թ.

 

12

25%

Սովորողներիևծնողներիհամատեղաշխատանքերեխաներիմտահորիզոնըզարգացնելունպատակով,  գիտելիքներիխորացմաննուղղվածսեմինարներևդասեր, դասախոսություններ:
10. Խուսափենք  աղանդներից; 09.03.2016թ.

 

70

90%

Ծնողներինիրազեկել

աղանդներիէությանև

գործունեությանհետ, նպաստելկայուն, ամուրդիրքորոշումձևավորել

աղանդներինկատմամբ:

13. Էքսկուրսիա Եռաբլուր` «Արիության դաս»: 25.05.2015թ. 10

26%

Հարգանքիտուրքհայ

ժողովրդիարժանավորև

հերոսզավակներին,   նրանցկյանքիևգործունեության

ուսումնասիրություն:

Ծնողական խորհրդի կողմից ուսուցիչներին խրախուսելու, նրանց նկատմամբ կարգապահական կամ

այլ տույժեր կիրառելու վերաբերյալ և նմանատիպ առաջարկությունները

Նկարագրել    վերջին   3       տարում ծնողական    խորհրդի       կողմից ուսուցիչներին    խրախուսելու,   նրանց նկատմամբ    կարգապահական    կամ այլ  տույժեր  կիրառելու    վերաբերյալ և   նմանատիպ  առաջարկությունները Ամսաթիվ Առաջարկությունների քննարկմանը մասնակից ծնողների թիվը  և ուսուցիչների թիվը,  ովքեր ծնողական խորհրդի   կողմից առաջարկվել     են խրախուսման կամ կարգապահական տույժի Մեկնաբանություն
1.Որպես   լավագույն    դասղեկ դպրոցի պատվոգրով պարգևատրել  7-րդ դասարանի դասղեկ Դոռա Շահբազյանին: 27.05.2014թ.

 

      15

1

Խրախուսվելէդասղեկիբարեխիղճ,  սրտացավաշխատանքը:
3. <<Հայ ասպետ>> մրցույթին աշակերտներին լավագույնս նախապատրաստելու համար դպրոցի շնորհակալագրերով պարգևատրել Մեդեյա Վիրաբյանին և Եսթեր Իսահակյանին: 1.09.2014թ. 35

2

Արժևորվելէհմուտ,   բանիմացուսուցչիաշխատանքիդերը,

նշանակությունը

սովորողներիդաստիարակությանևուսմանգործում:

2.Հայոց ցեղասպանության100-ամյա տարելիցին նվիրված բարձրարժեք միջոցառումների կազմակերպման համար դպրոցի պատվոգրերով պարգևատրել ուսուցիչներ Մեդեա Լազարևային, Մարուսյա Բաբայանին, Դոռա Շահբազյանին: 26.04.2015թ

 

         80

3

Նպատակնէր արժևորել կատարված որակյալ աշխատանքը ընդգծելով նպատակի լրջությունն ու կարևորությունը:
3.Կրթօջախի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների բարձր գեղագիտական որակը և դաստիարակչական մակարդակը ապահովելու ներդպրոցական և արտադպրոցական աշխատանքը լավագույնս կազմակերպելու համար դպրոցի պատվոգրով պարգևատրել տնօրենի ՄԿԱ գծով տեղակալի պաշտոնակատար Լիանա Գրիգորյանին : 01.09.2016թ. 100

1

Կարևորվելէփոխտնօրենինվիրումը, իրենվստահվածոլորտում լավագույն դրսևորվելու համար:
Ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը
Նկարագրել վերջին 3 տարում ծնողական խորհրդի հանդիպումների ընթացքում քննարկված հարցերը Ամսաթիվ Մեկնաբանություններ
1.  ՈՒստարվա  ընթացքում    կատարված    աշխատանքների  վերլուծություն

 

2. Դպրոցի ծնողական խորհրդի նախագահի ընտրություն

 

3. Դաստիարակչական  աշխատանքների ուղղությունների  մասին,  ինչպես շփվել դեռահասների հետ

 

 

 

 

4.Կարգապահական խնդիրների լուծման մեխանիզմների մասին

5. Ծնողխորհրդի աշխատանքային ծրագրի քննարկում

6.Դասարանական   ծնողական    խորհրդի նախագահների     հաշվետվությունների մասին:

 

7.  Ներքին    կարգապահական   կանոնների խախտումների   մասին
8. Տոնական միջոցառում`« Ավետման տոն »
9.  Ծնողական    խորհրդի    կատարած աշխատանքների  տարեկան  արդյունքների

հաշվետվության  քննարկում

 

 

10.Ծնողական   խորհրդի     անդամների ընտրության,  նրանց   աշխատանքների  կազմակերպման  մասին իրազեկում

 

 

11. Ուսուցիչներին  խրախուսելու  մասին

 

 

 

12. Աշակերտական  գույքի   նորացմանը

և   ձեռք   բերմանը  աջակցելու  մասին

 

 

13.Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին  աջակցելու  մասին

 

 

 

 

14. Չառաջադիմող  աշակերտների ուսման   հարցերում  ծնողներին     աջակցություն ցույց   տալու  մասին

 

 

 

 

15. Դասասենյակների    բարեկարգման գործում աջակցության մասին

 

 

 

16. Սովորողների արտադասարանական, արտադպրոցական     միջոցառումների

լավագույն   կազմակերպման և   ակտիվ

մասնակցության   համար       սկսնակ

ուսուցիչներին       շնորհակալագրերով

պարգևատրելու մասին

17.Սովորողների   հանգստի և ժամանցի, էքսկուրսիաների կազմակերպման  մասին

 

 

04.09.2014թ.

 

 

26.09.2014թ.

 

 

26.12.2014թ.

 

 

 

 

 

12.04.2014թ.

 

05.09.2014թ.
20.09.2014թ.

 

 

14.01.2015թ.

 

 

 

 

07. 04.2015թ.

 

 

05.09.2015թ.
13.10.2015թ.

 

 

 

17.11.2015թ.
09.12.2015թ.
5.02.2016թ.

 

 

 

 

 

11.02.2016թ.
27.03.2016թ.

 

 

 

 

15.04.2016թ.
29.05.2016թ.

 

 

 

 

 

 Քննարկվել են  ուստարում  կատարված աշխատանքները,   վեր  հանվել թերություններն  ու  բացթողումները:

 

Ծնողական  խորհրդի կանոնադրության համաձայն   սահմանված     կարգով կատարվել է դպրոցի ծնողական           խորհրդի    նախագահի     ընտրություն:

Սովորել ճանաչել սովորողների տարիքային, բարոյահոգեբանական առանձնահատկությունները, ճիշտ ընտրել դեռահասների հետ տարվող դաստիարակչական  աշխատանքների ուղղությունները, որոնք պետք է նպաստեն սովորողների ճիշտ և բազմակողմանի դաստիարակությանը:

Քննարկվել են կարգապահական խնդիրների   լուծման   մեխանիզմները:

Քննարկվել է ծնողխորհրդի տարեկան աշխատանքային   ծրագիրը,   արվել   են  լրացումներ,  առաջարկություններ:

Յուրաքանչյուր դասարանական խորհրդի նախագահ ներկայացրել է դասարանական  ծնողական    խորհրդի հաշվետվությունը:

Քննարկվել են կարգապահական խնդիրներ ունեցող աշակերտների վարքին  առնչվող   խնդիրները,  նրանց ծնողների  հետ  աշխատանքներ տարվել այդ  խնդիրների  լուծման  ուղղությամբ:

Հոգևոր,  ազգային հարուստ արժեքների  իմացություն, ծնողների ու սովորողների ստեղծագործական   կարղությունների, շնորհների   բացահայտում:

Քննարկվել են ուստարում ծնողխորհրդի կատարած աշխատանքների տարեկան արդյունքները և արվել են անհրաժեշտ հետևություններ:

 

 

Ծնողական խորհրդի  կանոնադրության համաձայն   սահմանված   կարգով կատարվել է դպրոցի  ծնողական խորհրդի ձևավորում, գործունեության ոլորտների իրազեկում:

Խրախուսել լավագույն ուսուցիչներին, դասղեկներին սովորողների ուսման առաջադիմության բարձր որակի և արդյունավետության  բարձրացման բնագավառներում լավագույն և արդյունավետ  ցուցանիշների համար:

Կազմակերպվել  են աշխատանքներ գույքի վերանորոգման ուղղությամբ և աշխատանքներ տարվել այդ նպատակով միջոցներ ձեռք բերելու ուղղությամբ:

Ծնողական խորհրդի նիստերում հաճախ քննարկվել  են տարբեր   դասարանների ուսման    առաջադիմության,   որակի, դասապրոցեսի    արդյունավետության բարձրացման  խնդիրները,   արվել  են դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին  օգնելու և  աջակցելու առաջարկություններ:

Չառաջադիմող աշակերտների ծնողների   հետ կազմակերպվել են հանդիպումներ, ծնողական խորհրդի  նիստերում լսվել՝  նրանց  ուսման   գործընթացը,  ռեժիմը  ճիշտ    կազմակերպելու,     ծնողների     հետևողական աջակցությունն ու
ուշադրությունը իրենց երեխաների նկատմամբ  ավելացնելու  խնդիրները:

Ծնողական   խորհրդի   նիստերում    դասարանական ծնողական խորհուրդները       առաջարկություններ են   արել   իրենց       դասասենյակների բարեկարգման   գործում աջակցության ցուցաբերելու մասին:

Դպրոցի համադպրոցական,ընդհանուր տարաբնույթ միջոցառումներում հատկապես իրենց ակտիվությամբ  աչքի ընկած սկսնակ, ուսուցիչներին խրախուսելու համար պարգևատրել  շնորհակալագրերով:

 

 

Ծնողական և դասարանական խորհրդի նիստերում մեծ   ուշադրություն է դարձվել սովորողների   հանգստի  և ժամանցի ճիշտ կազմակերպման, ճանաչողական և նպատակային  բնույթի էքսկուրսիաների   անցկացման

խնդիրներին՝   նպատակ      ունենալով

Ճանաչել   և  գնահատել   մեր ազգային

արժեքները, այցելություններ  պատմա-

մշակութային օջախներ:

 

Նկարագրել վերջին 3   տարում ծնողական  խորհրդի     կողմից    հաստատության    ծնողազուրկ  և սոցիալապես      անապահով  ընտանիքների սովորողներին տրամադրվող   աջակցության դեպքերը   և   դրանց   ձևը Ամսաթիվ                 Ծնողների

ներդրումների

գումարի  չափը

Մեկնաբանություններ
1.Օգնություն պայուսակներով, գրենական   պիտույքներով, հագուստներով 01.09.2014թ.

01.09.2014թ.

01.09.2015թ.

Ծնողների

անհատական նվիրատվություն

Հնարավորինս օգնել սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին:
2.Աջակցություն էքսկուրսիաներին մասնակցելու  գործում 26.05.2014թ. Ծնողների       կողմից աջակցություն և  անհատական հովանավորություն Օգնել դպրոցի  անապահով ընտանիքների երեխաներին չընկճվել, չտխրել, այլ միշտ ակտիվ մասնակցել բոլոր միջոցառումներին:
4.Բարոյահոգեբանական աջակցություն   ծնողազուրկ   և սոցիալապես    անապահով ընտանիքների   երեխաներին պարբերաբար Բարոյահոգեբանական աջակցություն Զրուցել, խորհրդակցել, կիսվել և նեցուկ կանգնել ծնողազուրկ  երեխաներին:

Նրանք  առավել  ևս  և  շատ բարոյական հոգեբանական, աջակցության կարիք ունեն:

Նկարագրել  ծնողական  և  աշակերտական  խորհուրդների   համագործակցությունը   և    դրա   ձևերը
Աշակերտական  և   ծնողական   խորհուրդների    անդամները   քաջ    գիտակցում  են  իրենց  համատեղ, միասնական  աշխատանքի   դերն  ու  նշանակությունը  դպրոցի  ամբողջ ուսումնադաստիարակչական

գործընթացում,   կարևորում   այդ  աշխատանքներում   միմյանց   միջև   համագործակցության և   ամուր

կապի  ամրապնդման  առավելությունները:  Նրանք  ակտիվ  մասնակցություն  են  ցուցաբերում դպրոցի միջոցառումների,  հանդիսությունների,  հավաքույթների,  կլոր սեղանների, սեմինարների, բանավեճերի էքսկուրսիաների, կազմակերպման   և  անցկացման  գործում:  Դպրոցի   ծնողական   և   աշակերտական խորհուրդները  համագործակցում   են դպրոցի  սոցիալապես   անապահով,  ծնողազուրկ   երեխաներին  աջակցություն   ցույց    տալու,  դպրոցի   ներքին   կարգապահական   կանոնները   կիրառելու,  դասերից  ուշացող, անհարգելի   բացակայող    երեխաների   հաճախումները  կարգավորելու,  ընտանեկան   բարդ խնդիրներ  ունեցող  երեխաներին  աջակցելու հարցերում:

Նկարագրել ուսումնական հաստատության   առօրյայից   և   տեղի   ունեցող     իրադարձություններից ծնողների   տեղեկացվածության   աստիճանը
 Դպրոցի  շատ  ծնողներ   ակտիվ  մասնակցում են  դպրոցում  կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին,   աջակցում  հագուստի,  դեկորացիաների,  ցուցահանդեսների   ձևավորումների,  պաստառների,  պատի  թերթերի  պատրաստման  ուղղությամբ,   շատ  ծնողներ  ամենօրյա  կապի մեջ են դասվար-դասղեկների հետ, իրադարձությաններին  հետևում  են Dasaran.am  կայքի  օգնությամբ,  պարբերաբար հաճախում  են դպրոց    / բաց  դռների  օրերին/,  տեղեկանում    կատարվելիք     կամ    արդեն       նախապատրաստվող   մոտակա միջոցառումների  մասին:
Ծնողների   ներգրավվածությունը.   Սովորողների    արտադպրոցական   և    արտադասարանական աշխատանքներին,    ներգրավվածության   ձևերը
Նկարագրել   արտադպրոցական    և արտադասարանական աշխատանքները, որոնց  մեջ  վերջին  3  տարում ծնողները ներգրավված  են  եղել Ծնողների մասնակցության

ձևերը ևմասնակից ծնողների թիվը

Ծնողների ներդրումների չափը Մեկնաբանություններ
1. Էքսկուրսիաներ      տարվա ընթացքում

 

 

 

 

 

2.Դպրոցի արտաքին տեսքի ամանորյա ձևավորում

 

 

 

 

3.Անմոռուկների պատրաստում

 

 

 

 

 

 

4.Մասնակցություն դպրոցի բակի բարեկարգումանը, փոքրիկ ծաղկանոցի ձևավորման, ծառատնկման աշխատանքներին

 

 

5.Մասնակցություն դպրոցի շքամուտքի աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներին

 

 

6. Ակտիվ մասնակցություն դպրոցի շենքի վերանորոգման աշխատանքներին՝ դասասենյակների, միջանցքների, սրահների պատերի ու հատակի ներկի թարմացում, լաքապատում

Ծնողները       մեծ

սիրով,     ակտիվ

և անձամբ են կազմակերպում   և

մասնակցում     այդ

էքսկուրսիաներին

 

Ծնողները     ակտիվ

մասնակցությամբ և սիրով ձևավորեցին դպրոցի մուտքը,   դահլիճը/20 ծնող/:

22.12.2014թ.

Ծնողները     ակտիվ արձագանքեցին և մասնակցեցին այդ խորհրդանշական միջոցառմանը

/ 50 ծնող /:

13.04.2015թ.

 

Հունիս-սեպտեմբեր 1916թ.

 

 

 

1916թ. հուլիս-օգոստոս

 

 

 

1917թ. հուլիս-օգոստոս

Ծնողները վճարել  են տրանսպորտի և թանգարանի տոմսերի գումարը:

 

 

Օգտագործել են  նյութեր, անհրաժեշտ պարագաներ ձևավորման համար:

Ծնողները ձեռք    են բերել թուղթ,   անհրաժեշտ այլ նյութեր և պարագաներ:

 

 

Մասնակցել են մաքրման աշխատանքներին, ձեռք բերել տնկիներ, սածիլներ

Օգնել են թե շինանյութով, թե ֆիզիկական աշխատանքով

 

Աշակերտները և ծնողները ճանաչում են մեր ազգային մշակութային    մեծ

ժառանգությունը, ձեռք բերում նոր ճանաչողական, խոր ևկայուն գիտելիքներ:

Դպրոցի     արտաքին տեսքի    ձևավորումը գնահատվեց     և պարգևատրվեց Dasaran. Am     կայքի կողմից:
Կարևոր էր ծնողների և աշակերտների համատեղ մասնակցությունը այդ   ազգանվեր գործին:

 

 

Համագործակցության նման դրսևորումը ամրացնում է դպրոցի հետ ծնողների կապը, ձևավորում կուռ, սրտացավ կոլեկտիվ

 

 

 

 

 

Կատարվել է հրաշալի աշխատանք, որն արժանի է բարձր գնահատականի ու անկեղծ դրվատանքի, որպես ապացույց ծնող-դպրոց զարգացող, օրինակելի կապի:

Թվարկել կայքերը, որոնցից օգտվում են ծնողները, օրինակ՝ http://www.dasaran.am, http://ktak.am, http://www.armedu.am, http://forum.armedu.am/, http://lib.armedu.am, հաստատության կայք և այլն, մեկնաբանել դրանց անհրաժեշտությունը և օգտակարությունը
Կայքը Ամսաթիվ Օգտվող ծնողների թիվը Մեկնաբանություն
1.dasaran.am

 

 

19.05.2015թ.

8.04.2016 թ.

80 Օգնում  է     կրթության      որակի բարձրացմանը, նպաստում դպրոց- ծնող կապի, ՏՀՏ գիտելիքների և հմտությունների ամրապնդմանը, ուսումնական գործընթացի և գնահատման    թափանցիկության

ապահովմանը:

 

2.ktak.am,

 

 19.05.2015թ.

8.04.2016 թ.

65 Օգնում  է հետևել կրթության ոլորտի նորություններին:

 

4.Lib.armedu.am 19.05.2015թ.

8.04.2016 թ.

64 Թույլ է տալիս օգտվել զանազան ծրագրային նյութերից և զարգացնել առարկայական գիտելիքները  և   մտահորիզոնը:

 Դպրոցի ծնողխորհուրդը, առաջնորդվելով դպրոցի և ծնողական խորհուրդների կանոնադրությամբ    կատարել է բազմաթիվ աշխատանքներ: Պարբերաբար   հրավիրել  է  ծնողական խորհրդի  նիստեր, հաճախակի լսել  են  դպրոցի տնօրենի  հաղորդումը  դպրոցի  գործունեության  ընդհանուր վիճակի  և հեռանկարային  ծրագրերի  մասին, նրանից  ստացել  են ծնողներին  հետաքրքրող շատ  հարցերի պատասխանները,  ապահովել   են   երեխաների   իրավունքների   պաշտպանությունը    դպրոցում,                                                                       ծնողներին  ծանոթացրել  իրենց  իրավունքներին   և պարտականություններին:  Ծնողների   համար կազմակերպվել են կլոր  սեղաններ,  զրույցներ,  զեկուցումներ,  սեմինարներ՝ երեխաների  սեռային,    տարիքային  առանձնահատկությունների,   խնամքի   ու   զարգացման  տարբեր   թեմաների   շուրջ, լսել հաղորդումներ լավագույն ծնողների  անձնական փորձից  սովորողների  բարոյահոգեբանական    դաստիարակության   վերաբերյալ:  Ծնողխորհրդի   անդամները   հաճախակի  այցելել   են  դպրոցի   անապահով ընտանիքներ՝ նրանց սոցիալական  վիճակը ուսումնասիրելու  նպատակով,մասնակցել    են  մանկավարժական  խորհրդի նիստերին: Ծնողխորհուրդը մշտական ուշադրություն է դարձնում   դպրոցի   կառավարման,    մանկավարժական,   աշակերտական   խորհուրդների,    դասղեկների   և  տնօրինության   հետ   փոխներգործուն   կապի   և   կայուն   համագործակցության  ամրապնդմանը:  

 

 

Աղյուսակ 33.  Տվյալներ  հաստատության  և  համայնքի  համագործակցության  վերաբերյալ

 

Ցուցանիշ / չափանիշ

 

Հաստատության  շենքային  պայմանների  բարելավման, տարածքի բարեկարգման ուսումնանյութական    բազայի  համալրման  և  այլ   աշխատանքներին  համայնքի մասնակացությունը,   մասնակցության   ձևը  և  այդ  ուղղությամբ  կատարված ներդրումները. (վերջին 3 տարում)

 

Նկարագրել  համայնքի  մասնակցության   դեպքերը,   մասնակցության  ձևը Ամսաթիվ Ներդրման չափը Մեկնաբանություն
3.Շաբաթօրյակներ Ուստարվա ընթացքում

 

0 Աղբատար մեքենաների, գործիքների տրամադրում  Կենտրոն վարչական շրջանի  կոմունալ բաժնի կողմից:
4.Դպրոցի դրոշի փոխարինման աշխատանքներ Ուստարվա ընթացքում 0 Տեխնիկայի, դրոշների տրամադրում:
5. Դպրոցի բակի մասնակի ասֆալտապատում Հունիս-1916թ. Վարչական շրջանի կողմից Կազմակերպվել և իրականացվել է ամբողջ աշխատանքը
6. Բակի մաքրում շինարարությունից մնացած քարակույտերից Հուլիս-1917թ. Վարչական շրջանի կողմից Կազմակերպվել և իրականացվել է ամբողջ աշխատանքը
Հաստատության սովորողների մասնակցությունը.համայնքի աշխատանքներին, մասնակցության ձևերը, մասնակցություն ունեցած սովորողների տոկոսը (վերջին 3 տարում)

 

Նկարագրել    դպրոցի    սովորողների համայնքի  աշխատանքներին մասնակցության  դեպքերը  և  դրանց ձևերը Ամսաթիվ Մասնակցություն  ունեցած սովորողների թիվը և տոկոսը Մեկնաբանություն
1. Դպրոցի հարակից տարածքի մաքրում: 04.04.2015թ.

 

55

40%

Դպրոցի մերձակա տարածքի մաքրում,  բարեկարգում:
2.Հարակից   խաղահրապարակի մաքրում և  բարեկարգում: 05.04.2016թ. 35

26,1%

Դպրոցի մերձակա տարածքի մաքրում,  բարեկարգում:
3. Դպրոցի հարակից տարածքի , խաղահրապարակի,   ֆուտբոլի դաշտի մաքրում և բարեկարգում:

 

11.04.2016թ.  50 /25 % Դպրոցի մերձակա տարածքի մաքրում,  բարեկարգում:
4.Մեծ հայրենականի 70-ամյակին և պատերազմի վետերաններին նվիրված համերգային ելույթ Ա. բաբաջանյանի անվան դահլիճում 08.05.2015 22 % Եռատոնի փառաբանում, մեր հերոս մասնակիցների մեծարում,հարգանքի տուրք
5. <<Անկախ Հայաստան- 25>> 20-22.09.2016 98 % ակորդը: Կազմակերպվել է լուսանկարների ցուցահանդես <<Քո Հայաստանը>> խորագրով, ստեղծվել է պատի թերթ <<Անկախ Հայաստան- 25>> խորագրով, անցկացվել են բաց դասեր /1-8-րդ դասարաններ /  դասարաններում և Եռաբլուրում/9-րդ դասարան/,  8-րդ դասարանը այցելել է  Երևան քաղաքի պատմության թանգարան ևայլն:  <<Ես Հայաստանն եմ >> խորագիրը կրող միջոցառումով /դպրոցի հանդիսությունների դահլիճում /տրվեց տոնի եզրափակիչ ակորդը:

 

Հաստատության կողմից համայնքի բնակիչների համար կազմակերպված միջոցառումները, մասնակից սովորողների  տոկոսը  և  համայնքի  ներկայացուցիչների  թիվը. (վերջին 3 տարում)

 

Միջոցառումը Ամսաթիվ Մասնակից սովորողների տոկոսը և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը Մեկնաբանություն
1.«Էրեբունի–Երևան 2796» թատերական   տոնակատարություն դպրոցի բակում:

 

10. 10.2014թ 70%      2  ներկ.-իչ

 

 

Սիրել  և գնահատել Երևանը, նրա դերն  ու նշանակությունը  հայ  ժողովրդի   կյանքում    և անձնական  աշխատանքով  ու   ներդրումով  միշտ  նպաստել    քաղաքամայր    Երևանի զարգացմանը:
2. «Սուրբ    Զատիկ» 04.04. 2015

 

60%       4 ներկ.-իչ

 

Դպրոցի, ծնողների, համայնքի   միջև  համագործակցություն՝ ազգային    ժառանգությունը

պահպանելու և սերունդներին փոխանցելու  համար:

3. Հայրենական  մեծ  պատերազմի

հաղթանակի 70 –ամյակը

«Հիշենք բոլորին անուն առ անուն…»

07.05.2015թ.

 

70%       4 ներկ.-իչ

 

Պատերազմի   հայ  հերոսների

անցած   մարտական  ուղին:

Համայնքի   վետերանների    և

Արցախյան գոյամարտի հերոս ազատամարտիկների

մեծարում:

<< Էրեբունի-Երևան>> տոնին նվիրված պաստառների  ու սալիկահանդեսի ցուցադրություն , որոնք կրում էին <<Զբոսանք Երևանով>>, <<Իմ սիրելի Երևան>> խորագրով բաց դաս-ցերեկույթ 10-14.10.16 75% Սեր և նվիրում հարազատ մայրաքաղաքին, ճանաչում, ծանոթացում նրա պատմությանը, հպարտության դաստիարակություն
Համայնքի բնակիչները օգտվում են հաստատության մարզադահլիճներից, ինտերնետից, գրադարանից և հանդիսությունների դահլիճից:

 

Նկարագրել, թե հաստատության ինչպիսի  ծառայություններից  են օգտվում  համայնքի  բնակիչները Հաճախականությունը՝ ամսական   կամ տարեկան կտրվածքով Օգտվող բնակիչների թիվը

 

Մեկնաբանություն
Ֆուտբոլի մարզադաշտ Վարչական շրջանում կազմակերպված սպորտային միջոցառումներ /3անգամ/

 

60 բնակիչ Համայնքի բնակիչները սիրով մասնակցում   են     դպրոցի սպորտլանդիաներին,օգտվում   ֆուտբոլի   մարզադաշտից:
Հանդիսությունների դահլիճ 2 անգամ 50բնակիչ Հանդիպումների կազմակերպման ժամանակ
Ինտերնետից և գրադարանից Անհրաժեշտության դեպքում 20 բնակիչ Տեղեկատվություն ստանալու նպատակով
Հաստատության կողմից ՀԿ-ների հետ համատեղ իրականացված կրթական ծրագրերը և մասնակից սովորողների թիվը՝ ըստ ծրագրերի

 

Նկարագրել կրթական ծրագրերը, որոնք իրականացնում են հաստատությունը և ՀԿ-ները համատեղ Ծրագրի տևողությունը Կազմակերպությունը Մասնակից սովորողների թիվը
1.«Արի  տուն» ծրագրի հետ շարունակական Սփյուռքի նախարարություն 12 սովորող
2. dasaran.am ծրագրի հետ

 

3.<<Մայր և մանուկ>> կազմակ. հետ համատեղ մշակվում են ծրագրեր և իրականացվում

4. << SOS>> մանկական գյուղի հետ համատեղ իրականացվող ծրագիր

Շարունակական

 

շարունակական

 

շարունակական

dasaran.am

 

<<Մայր և մանուկ>>

 

<< SOS>> մանկական գյուղ

200 սովորող

 

80-100 սովորող

 

Մոտ 100 սովորող

 

Մաս 6. Հաստատության հիմնախնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները

Աղյուսակ 34. ՈՒԹՀՎ վերլուծության

 

      Ուժեղ կողմեր

1.        Աշխատակազմի       գործունեության    ուժեղ

կողմեր՝   տարանջատել    վարչական,

ուսումնաօժանդակ   և  ուսուցչական  կազմը

 

·         Դպրոցի    զարգացմանն ու     բարեփոխումներին   համախոհ,  մեթոդամանկավարժական  գնահատելի մակարդակ, հարուստ  աշխատանքային  փորձ  ունեցող ակտիվ  ուսուցիչների   առկայություն:

·         Կրթության   որակի    բարձրացմանն    ուղղված ժամանակակից   մեթոդներ,   հնարներ,  ՏՀՏ    և  նորամուծություններ     կիրառող  նախաձեռնող, ակտիվ   ուսուցիչների   աշխատանք:

·          Դպրոցի վարչական անձնակազմը    տնօրենի առաջնորդությամբ ունի դպրոցի ղեկավարման, աշխատանքի կազմակերպման     անհրաժեշտ  պատրաստվածություն   և   փորձառություն:

·         Դպրոցի   վարչական  անձնակազմը   աշխատում   է  համախմբված, կա ուսումնական գործընթացի,  աշխատանքի կազմակերպման հստակ և կայուն բաժանում,  որը    տեսանելի     է     դարձնում յուրաքանչյուրի կատարած աշխատանքը,  թույլ տալիս գնահատել  այն, արագ գտնել, հրատապ  ուղղել  և  շտկել  նկատված թերություններն ու բացթողումները:

 

·         Ուսուցիչների   և     վարչական    աշխատողների կողմից   ՏՀՏ  տիրապետման   լավ   և բավարար մակարդակ:

·         Ուսուցիչների   և   վարչական   աշխատողների հանդուրժող    և    բարեկիրթ    վերաբերմունք սովորողների,   ծնողների   և  միմյանց  հանդեպ, դպրոցում      առողջ     բարոյահոգեբանական մթնոլորտի,    ակտիվ      համագործակցային հարաբերությունների       տիրապետում:

·          Վարչական, ուսուցչական և ուսումնաօժանդակ      աշխատողների    ճիշտ    հարաբերությունների տիրապետում՝  հիմնված   ժողովրդավարության, համագործակցային  հարաբերությունների վրա:

·         Ուսուցիչների  խրախուսման մեխանիզմների առկայություն:

·         Ուսումնաօժանդակ  անձնակազմի   բարեխիղճ աշխատանք,    բարձրագույն     կրթության առկայություն:

2.   Սովորողների     ուսումնառության    և    այլ

գործունեության   ուժեղ  կողմեր

 

·         Կրթության որակի  բարձրացման  ուղղությամբ տարվող  հետևողական  աշխատանք, ուսման

որակի և առաջադիմության աճ:

 

·         Ուսուցման  և դաստիարակության գործընթացի

սերտ միասնություն:

 

·         Դասերին   ավանդական   և   ժամանակակից մեթոդների  զուգակցում  և  հմուտ  կիրառում:

·         Հմուտ  ուսուցիչների  առկայություն:

·         Վերապատրաստված   ուսուցիչների առկայութուն:

·         Դպրոց-ընտանիք  սերտ  համագործակցություն:

·         Ուսուցիչ-աշակերտ սերտ համագործակցություն:

·         Աշակերտական   գործուն    ինքնավարություն, աշակերտական  խորհուրդը   շատ   ակտիվ   է  տարբեր միջոցառումների կազմակերպման և իրագործման հարցերում:

·         Խիստ  հագեցած  և   ակտիվ   համադպրոցական, դասարանական  տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպում:

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհրդի,

այլ մարմինների գործունեության ուժեղ կողմեր

 

·         Կառավարման խորհրդի և այլ խորհրդակցական մարմինների սերտ  համագործակցություն:

·         Ծնող-ուսուցիչ  սերտ համագործակցություն:

·         Համայնք-դպրոց  փոխներգործուն կայուն կապ:

·         Համայնքում   գործող  ավագ   դպրոցների, մանկապարտեզի  հետ  համագործակցություն:

·         Դպրոցն ակտիվ ներգրավում է սովորողներին      և   ծնողներին  համայնքի    հիմնախնդիրների լուծման  գործընթացներում:

 

4.   Ռեսուրսներով   ապահովվածությունը

·         Նորացված   դպրոցական  գույքի  ձեռքբերում:

·         Արդիական  համակարգչային  կաբինետի, անվտանգության համակարգի  առկայություն:

·         Տարրական    դասարանների   աշակերտական

դասասենյակները  հագեցած  են      հարուստ

դիդակտիկ   նյութերով :

 

5. Նոր  նախաձեռնությունների  ուղղությամբ հաջողությունները

·         Անվճար  նախակրթարանի   գործունեության արդյունքում  դպրոցի   առաջին   դասարանում  ընդունելության  ցուցանիշի  բարձրացում:

·         Ավագ  դպրոցների  հետ   համագործակցության արդյունքում 9- րդ դասարանի աշակերտներին                                                                                        մասնագիտական   կողմնորոշման     հարցում արդյունավետ  աջակցություն:

·         Ակտիվ,  նախաձեռնողական  մասնակցություն տարբեր  կրթական  ծրագրերի  կազմակերպած միջոցառումներին  և  մրցույթներին

6. Հաղորդակցության, համագործակցության ուժեղ կողմերը

·         Ուսուցիչ -աշակերտ սերտ համագործակցություն

·         Դպրոց-ընտանիք սերտ համագործակցություն:

·         Համագործակցություն `   նախադպրոցական հաստատությունների հետ;

·         Համագործակցություն`   ՀՀ  ՊՆ,   իրավապահ մարմինների հետ:

·         Համագործակցություն`  «Դպրոց-կենտրոնների միության»>, ՀԿ-երի,  Armedu.am, Dasaran.am  և այլ  կայքերի  հետ: Դպրոցի  աշխատանքի կայուն մասնակցության  և   լավագույն   արդյունքների ձեռքբերում   Dasaran.am -ի  կողմից անցկացվող  և  կազմակերպվող աշխատանքներում:

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված հաջողությունները

·         Աշխատակազմի  դրամական խրախուսում:

·         Դպրոցի  ֆինանսական  միջոցների`ծախսերի և

եկամուտների  ճիշտ  տնտեսավարում,  բյուջեի

կատարում առանց ֆինանսական ճեղքվածքի :

         Թույլ   կողմեր

1. Աշխատակազմի    գործունեության   թույլ

կողմեր՝  տարանջատել   վարչական,

ուսումնաօժանդակ  և  ուսուցչական կազմը

 

·         Դպրոցի  ուսուցչական կազմը համալրված  է  արհեստավարժ  ուսուցիչներով, սակայն ոմանք    ավանդական, հին  մեթոդներից  դժվարությամբ    են    հրաժարվում,      նոր    մեթոդներին   և  տեխնոլոգիաներին  հմուտ չեն   տիրապետում:

·         Որոշ   ուսուցիչների    մոտ     նկատվում     է    մասնագիտական որակը  կատարելագործելու,    ինքնակրթությամբ    զբաղվելու     ցանկության թուլություն,    պասիվություն:

·         Մանկավարժական անձնակազմի   դրույքների    թերբեռնվածություն,   ցածր աշխատավարձ:

·         Ուսուցչական   անձնակազմի  շարունակական երիտասարդացման      և  սերնդափոխության  անհրաժեշտություն:

·         Արական սեռի ուսուցիչների   պակաս:

·         Որոշ    ուսուցիչների    նախաձեռնող,   ակտիվ մանկավարժական,      ստեղծագործական, հետազոտական    գործունեությունը       թույլ հիմքերի  վրա է,   չկան  տարակարգ   ունեցող ուսուցիչներ:

·         Դպրոցի  աշակերտ   թվով    ֆինանսավորման        վիճակից   ելնելով՝ շենքը  վերանորոգելու     և  նյութատեխնիկական վիճակը  բարելավելու,  դպրոցի  լուրջ խնդիրները  լուծելու   հնարավորությունները     սահմանափակ    են:

·         Մանկավարժական    անձնակազմի     զգալի մասի  մոտ  առկա են    սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ:

2.   Սովորողների   ուսումնառության   և   այլ                    գործունեության  թույլ  կողմեր

·         Սովորողների ֆիզիկական, աշխատանքային դաստիարակության գործը խիստ տուժում է մարզադահլիճի, արհեստագործական , ՆԶՊ դասասենյակների/ հրաձգարան, զինանոց/ բացակայության պատճառով, որոնք քարուքանդ վիճակում են և չեն գործում:Պարապմունքները կազմակերպվում են՝ կիրառելով եղած հնարավորությունները, որոնք, իհարկե, չեն տալիս ցանկալի արդյունք

·         Հիմնանորոգումից դուրս է մնացել նաև մարզահրապարակը, որն օգտագործվում է, բայց ունի նորոգման մեծ խնդի

·         Հիմնանորոգումից հետո նորը ստանալու ակնկալիքով այլ դպրոցների է տրվել ողջ մարզագույքը, որի պատճառով այսօր դպրոցը չունի անհրաժեշտ մարզագույք

·         Ուսումնական      ծրագրերի,    դասագրքերի ծանրաբեռնվածության    ազդեցությունը   սովորողների սովորելու ցանկության և ուսման որակի վրա:

·         Սովորողների   մի   մասի   մոտ  պասիվ  է մասնակցությունն իրենց վերաբերող   հարցերի քննարկումներին, լուրջ նախաձեռնություններին:

·         Որոշ աշակերտներ և  ծնողներ ցուցաբերում են անտարբերություն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման   հարցերին,   սովորողների բացակայություններին, որն անդրադառնում է ուսման   առաջադիմության  վրա:

3. Ծնողների, համայնքի, կառավարման խորհրդի,      այլ մարմինների գործունեության թույլ կողմեր

·         Որոշ   ծնողների   անտարբեր   վերաբերմունքը դպրոցի   և  սեփական  երեխայի   ուսման  և դաստիարակության  հարցերի  նկատմամբ:

·         Բարոյական   արժեքների   անկման  միտում, համացանցից   ճիշտ   օգտվելու   գիտելիքների պակաս, ծնողների  կողմից  անուշադիր և թույլ   վերահսկողություն:

·         Դպրոցի   կառավարման    գործընթացներին ծնողների որոշ հատվածի երբեմն պասիվ   մասնակցություն:

·         Ակտիվ   ծնողների  փորձի     խրախուսման մեխանիզմների    բացակայություն:

4. Ռեսուրսներով ապահովվածության  խնդիրները

·         Մարզագույքի կարիք:

·         Դպրոցի  շենքի  հիմնանորոգումն ընդհատվել է 2008թ. և չի նորոգվել նկուղային հարկը՝մարզադահլիճը՝ հանդերձարաններով, արհեստագործական ,ՆԶՊ դասասենյակները ՝ հրաձգարանով ու զինանոցով, քանդված են և չեն գործում:

·         Հիմնանորոգման կարիք ունի մարզահրապարակը:

5.  Նոր  նախաձեռնությունների ուղղությամբ թույլ կողմերը

·         Դպրոցն    ունի      բազմաթիվ    հետաքրքիր  նախաձեռնություններ, որոնք իրականացնելու համար   անհրաժեշտ  են նյութական միջոցներ, սակայն  ոչ բավարար ֆինանսական միջոցները  այդ  հնարավորությունը չեն տալիս:

·         Դպրոցի  կայքի ոչ լիարժեք գործածություն:

·         Համակարգչային   տեխնիկայի    թարմացման,  էլեկտրոնային  գրատախտակի, ձեռքբերման  կարիք:
6. Հաղորդակցություն, համագործակցություն թույլ   կողմերը

·         Թերի  հաղորդակցություն և  թույլ  ոչ    կայուն  համագործակցություն   դպրոցի     նախկին տարիների   շրջանավարտների  հետ:

·         Թույլ համագործակցություն հանրապետության այլ  բնակավայրերի   դպրոցների հետ:

·         Դպրոցի կատարած բազմազան ու բարձրարժեք աշխատանքների  թերի  լուսաբանում  համացանցով :

·         Որոշ  ծնողների  թույլ  համագործակցությունը    և   մասնակցությունը   դպրոցի   և    համայնքի կյանքին:

7. Բյուջեի, ֆինանսական միջոցների հետ կապված դժվարությունները և խնդիրները

·         Սակավ   ֆինանսական   միջոցներ   դպրոցի առաջ ծառացած խնդիրների  լուծման  համար:

·         Դպրոցի ֆինանսական հոսքերի կառավարման սահմանափակ հնարավորություններ՝ կապված աշակերտ թվով  ֆինանսավորման  հետ,  ինչի արդյունքում   նյութատեխնիկական   բազայի էական համալրում, թարմացում հնարավոր չէ:

 

·         Դպրոցի շենքը , բացի վերը նշված կարիքներից, հրամայական պահանք ունի ջրագծերի և կոյուղագծերի վերանորոգման: Ջրի արտահոսքի պատճառով առկա է սանհանգույցների առաստաղի ու պատերի վերանորոգման կարիք:

·         Մեզ անհրաժեշտ են 1-ին հարկի դուռ-պատուհանների ճաղավանդակներ, որոնց բացակայության պատճառով վնասվել են մարզադահլիճի նոր պատուհանները:

·         Կարիք ունենք նոր, ժամանակակից տեխմիջոցների՝ ցրիչներ, գրատախտակներ, հզորացված համակարգիչներ և այլն

 

Հնարավորություններ

1.Ուսումնական գործընթացի մշտական կատարելագործում, որը կապահովի սովորողների կրթության  որակի  մակարդակի բարձրացում:

2.Աշակերտական համակազմի աճ և դպրոցի ֆինանսական վիճակի բարելավում:

3.Դպրոցի հիմնանորոգում, շենքային  պայմանների բարելավում, որը  մեծապես կնպաստի դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների որակի բարձրացմանը:

4.Դպրոցի ուսումնական և նյութատեխնիկական բազայի վերազինում, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպում:

5.Ուսուցիչների մասնագիտական, մեթոդական և մանկավարժական պատրաստվածության  որակի, գիտելիքների մշտական բարելավում և կատարելագործում:

6. Դպրոցի կառավարման խնդիրներում ծնողական և աշակերտական խորհուրդների դերի ընդլայնում,  ակտիվ ընդգրկվածության աճ, աշխատանքների կատարելագործում  և  դերի  բարձրացում:

Վտանգներ

1.Ուսուցիչների նախաձեռնողական որակների դանդաղ աճ:

2.Ծրագրված խնդիրների լուծման համար  ֆինանսավորման աղբյուրների սակավություն և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն:

3.Հասարակության մեջ կրթության և դպրոցի նկատմամբ անտարբերության առկայություն, բարոյական արժեքների անկման միտում:

4.Կրթության նկատմամբ հետաքրքրության  անկում,  գիտելիքների մակերեսային,ոչ խոր մակարդակի աճ,

6.Հասարակության կյանքում գոյություն ունեցող բացասական,   դատապարտելի    երևույթների, անհարկի տեղեկատվության, կինոշարքերի, զվարճալի համարվող ծրագրերի հակադաստիարակչական  ազդեցության աճ և առկայություն:

7. Աշակերտների ընտանիքների մեծացող արտահոսք՝ բոլոր հնարավոր հետևանքներով:

8. Փոքր դպրոցների խնդիր՝ աշակերտության անհամաչափ բաշխվածություն:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама